Sökning: "order och leveransprocess"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden order och leveransprocess.

 1. 1. Konsumenternas krav på flexibilitet i order- och leveransprocessen inom E-handeln : En fallstudie på PostNord Ljungby Strålfors

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melita Gredelj; Marcus Källberg; Emine Sadikaj; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; Krav; Order - och leveransprocess; 3PL-leverantör; 3PL-kunder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flexibilitet eller förmågan att reagera på osäkerhet i omgivningen utan att det medför brister i tid, ansträngning, kostnader eller prestationer, har blivit allt viktigare. Flexibilitet i en leverans innebär att företagen ska ha förmågan att genomföra förändringar i en pågående leverans för att uppfylla konsumentens behov. LÄS MER

 2. 2. Tvärorganisatoriska förbättringsmöjligheter : En fallstudie om kvalitetsbrister inom order-till-leveransprocessen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Lööf; Rasmus Tandrup; [2017]
  Nyckelord :Order-to-delivery process; quality deficiencies; performance measurement; Order-till-leveransprocess; kvalitetsbrister; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik och controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp. 4FE18E & 4FE19E, VT17 Författare: Viktor Lööf och Rasmus Tandrup Handledare: Hana Hultén Examinator: Helena Forslund Titel: Tvärorganisatoriska förbättringsmöjligheter – En fallstudie om kvalitetsbrister inom order-till-leveransprocessen Bakgrund: Leverantörer har fått en allt viktigare roll i försörjningskedjan och order-till leveransprocessen har därför beskrivits som en av företagets viktigaste processer. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingspotential i ett sågverk : En fallstudie på JGAs sågverk i Linneryd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Hultegård; Tobias Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Process mapping; Quality deficiencies; order-to-delivery process; Processkartläggning; kvalitetsbrister; order-till-leveransprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ur en logistisk synvinkel är order-till-leveransprocessen en av de viktigaste processerna ett företag förfogar över, då processen inkluderar flera aktörer och samarbetet mellan dessa är av stor vikt. Ett företags processer bör granskas så att kvalitetsbrister kan identifieras för att sedan eliminera dubbelaktiviteter samt icke-värdeadderande aktiviteter som återfinns i processerna. LÄS MER

 4. 4. Flödesstyrning av biobränsle till kraftvärmeverk : en fallstudie av Ryaverket

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Sara Johansson; [2013]
  Nyckelord :Biobränsle; Kraftvärmeverk; Materialflöde; Order- och leveransprocess; Biomass; CHP plant; Material flow; Order- and delivery process;

  Sammanfattning : Biobränsle har under de senaste åren övergått till att bli huvudbränslet för Sveriges kraftvärmeverk, vilket har medfört ett antal utmaningar. Detta då kraftvärmeverken dels har stora volymbehov av jämn och kontinuerlig tillförsel av bränsle till pannan, dels små ytor för mottagning och hantering av biobränsle. LÄS MER

 5. 5. The impact of a real-time IT-Logistics solution : Implementation effects and consequences

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Daniel Abdiu; Mikael Strandberg; Martin Stridsberg; [2005]
  Nyckelord :Supply Chain Management SCM ; Vendor Managed Inventory VMI ; Real-time solutions; IT-Logistics solutions; Business renewal; Flödeshantering; Vendor Managed Inventory VMI ; Realtidslösningar; IT-Logistik lösningar; Affärsförändring;

  Sammanfattning : Today’s business market is highly competitive, therefore companies need to be constantly updated and change the way they operate their business, in order to survive and remain competitive. The situation on today’s market requires that companies have the ability to quickly respond to market changes and new customer demands within short product lifecycles. LÄS MER