Sökning: "order of termination"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden order of termination.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt inom EU - En fallstudie om skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; folkrätt; skatteavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With increased globalization in the world, there are more cross-border situations between two countries that in one way or another affect both companies and individuals. This essay focuses on what, for tax purposes, can happen to the individual in a cross-border situation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att avbryta hjärt- och lungräddning inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Andersson; [2021]
  Nyckelord :hjärtstopp; hjärtlungräddning; avbryta; ambulanss cardiac arrest; cardiopulmonary rescue; termination; ambulance nurse: experience; stress; prehospital care; qualitative method; sjuksköterskan: upplevelse; stress; prehospital vård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Varje år sker omkring sextusen hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast tio procent beräknas överleva. Ambulanssjuksköterskan har riktlinjer för hur hon ska påbörja, genomföra och eventuellt avsluta en hjärtlungräddning prehospitalt. Frågan om att avbryta en hjärtlungräddning är studerad i begränsad omfattning. LÄS MER

 4. 4. Trygghet att våga komma till rätta med ordningsstörande elever - En undersökning av vilka förvaltningsrättsliga och arbetsrättsliga konsekvenser en lärares fysiska ingripande kan få, i ljuset av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Labour law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lärares befogenhet att med stöd av 5 kap. 6 § SkolL ingripa fysiskt mot elever i ordningsstörande situationer har varit, och är en omdebatterad fråga. Inte minst i samband med HD:s avgörande Soffallet från 2020. LÄS MER

 5. 5. Arrenderättens förverkande - grunder för upphörande och skillnader beroende på hur arrendet klassificeras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Malin Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :arrendator; klassificering; besittningsskydd; dispositiv; förverkande; generalklausul; jordägare; nyttjanderätt; upphörande; uppsägning; ringa betydelse; semidispositiv; självinträde; synnerlig vikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leaseholds that ceases due to forfeiture rarely happens. In order to successfully claim the cease of leasehold due to forfeiture, the violation needs to be significant. Swedish Land and Cadastral Legislation (Land Code) contains the grounds of forfeiture and it also states that the matter needs to be more than minor importance. LÄS MER