Sökning: "ordföljd"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet ordföljd.

 1. 1. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av ordföljdsmönster hos barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Ek; [2021]
  Nyckelord :språkstörning; syntaktisk utveckling; syntax; topikalisering; ordföljd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling. Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. LÄS MER

 3. 3. SFI-elevers syntaktiska utveckling från C- till D-nivå : En jämförelse med processbarhetsteorin som analysmodell

  L3-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ann Margaretha Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; syntax; topikalisering; bisats; processning; automatisering; emergence criterion;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utvärdera hur elever på SFI utvecklar de syntaktiska kunskaperna i det svenska språket. Utifrån ett skriftligt nationellt prov jämfördes 15 elever på C-nivå med 15 elever på D-nivå. Texternas syntax analyserades med fokus på ordföljd vid topikaliserade huvudsatser samt bisatser. LÄS MER

 4. 4. Svenskans grammatiska komplexitet sett ur ett andraspråksperspektiv –en intervjustudie med ämneslärare i SVA om deras upplevelser av andraspråkselevers grammatiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Berglund; [2020]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; performansanalys; grammatik; ordföljd; svenska som andraspråk; fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fenomenografisk intervjustudie där tre verksamma ämneslärare i SVA på gymnasienivå intervjuas gällande deras grammatikundervisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur SVA-lärare arbetar med andraspråkselevers grammatiska utveckling. LÄS MER

 5. 5. Adjektivhopningar och inskott som stilmarkörer i en imitativ översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Disa Holmlander; [2020]
  Nyckelord :litterära översättningar; imitativ översättning; adekvansinriktad översättning; inskott; hopning; adjektiv; ordföljd; stil; noveller; spanska; svenska; Lucas Ruiz; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete består av två delar, där den första delen utgörs av en översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria” från novellsamlingen El esquiador de fondo (2014), och den andra delen, som presenteras här, är en analys av översättningen. Analysen omfattar en källtextanalys och en fördjupad översättningsanalys. LÄS MER