Sökning: "ordförråd"

Visar resultat 1 - 5 av 623 uppsatser innehållade ordet ordförråd.

 1. 1. När fakta ska läras in. En kvantitativ och kvalitativ studie av ord i biologiämnet och högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matti Panteón; [2023-08-18]
  Nyckelord :ordkunskap; ordförråd; svenska som andraspråk; läromedelstexter; läsförståelse; biologi;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två delstudier. Delstudie ett undersöker elever som läser svenska som andraspråk och hur väl eleverna anger sig förstå ett antal ord i en lärobok i biologi för grundskolans senare del. Delstudie två undersöker om flertydighet är ett hinder för läsförståelsen hos samma grupp av elever. LÄS MER

 2. 2. En studie av barns narrativa produktion : Berättelsestrukturer och lexikal variation i en flerspråkighetskontext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linda Nordenskjöld Narfström; [2023-02-10]
  Nyckelord :narrativ; berättelsestruktur; story grammar; kartläggning; förskola; flerspråkighet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur några barn med finsk bakgrund skapar berättelser, och då särskilt med avseende på övergripande berättelsestrukturer och lexikal variation. Ett ytterligare syfte med undersökningen är att bidra till utprövningen av ett särskilt material för kartläggning av flerspråkiga barns narrativa förmågor – MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). LÄS MER

 3. 3. Ordförrådsutveckling hos elever i skolår 2 och 3: En utvärdering av träning med retrieval practice vid inlärning av nivå-2-ord

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nils Johannesson; [2023-02-10]
  Nyckelord :ordförråd; ordförrådsutveckling; ordträning; retrieval practice; testbaserat lärande; nivå-2-ord; ämnesneutrala ord;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats redovisas en studie, där 22 elever i skolår 2 och 3 (genomsnittlig ålder = 8 år och 8 månader) fick individuell träning med elevvänliga ordförklaringar. Orden utgjordes av nivå-2-ord, det vill säga mer eller mindre abstrakta ord som typiskt är ämnesneutrala och som är centrala för läsförståelsen. LÄS MER

 4. 4. Lärarens perspektiv på elevernas ordförråd : Vad påverkar lärarens val av undervisningsmetoder för att öka elevernas ordförråd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Isabella Lundberg; [2023]
  Nyckelord :Ordförråd; undervisningsmetoder; svenska; olika omständigheter; bildstöd;

  Sammanfattning : Elevernas ordförråd är viktigt för att bli delaktigt i samhället. Ett rikt ordförråd ger en person självförtroende i sociala samspel. En ny version av läroplanen har blivit aktuell från och med hösttermin 2023. Elevernas ordförråd har blivit en relevant diskussion de senaste åren eftersom barn inte läser lika mycket. LÄS MER

 5. 5. Lågstadielärares perspektiv på högläsningsaktiviteter : En intervjustudie om lärares didaktiska utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessie Nilsson; Hanna Sörberg; Emma Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :högläsningsaktivitet; lärare; lågstadieelever; didaktiska modeller;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka lärares didaktiska utgångspunkter vid högläsningsaktiviteter i förskoleklass, årskurs ett, två och tre (F-3). För att ta reda på lärares didaktiska utgångspunkter utgår studien från frågeställningarna vilka didaktiska val ligger till grund för lärares högläsningsaktiviteter och på vilka sätt genomför lärare högläsningsaktiviteter. LÄS MER