Sökning: "ordförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet ordförståelse.

 1. 1. Spelar högläsning och biblioteksbesök någon roll? : En litteraturstudie om hemmets betydelse för barns läsutveckling i skolans årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Helena Sundbring; Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :läsutveckling; högläsning; hemmet; vårdnadshavare; skolan; samarbete; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöks huruvida hemmet har en påverkan på läsutvecklingen och vikten av hemmets och skolans samarbete för elevernas läsutveckling kommer även att belysas. Litteraturstudiens syfte är att granska huruvida elevernas läsutveckling påverkas beroende av om de får stöd hemifrån. LÄS MER

 2. 2. Hur används litteratursamtal om skönlitterära texter i undervisningen på mellanstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Thomas Petersen; Sofia Lygneblad; [2021]
  Nyckelord :Literature conversations; fiction; reading comprehension; identity formation; envisionments; conversational models; Litteratursamtal; skönlitteratur; läsförståelse; identitetsskapande; litterära föreställningsvärldar; samtalsmodeller.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi gjort en empirisk studie där vi har undersökt hur ett urvallärare arbetar med litteratursamtal i sin undervisning för att utveckla elevernasläsförståelse i årskurs 4–6. Genom intervjuer och enkätsvar från sju lärare har vigranskat vilka metoder och teorier de utgår från vid litteratursamtal, samt hur debedömer eleverna under dessa samtal. LÄS MER

 3. 3. Är dagens slangord keffa eller mainstream? : En undersökning av pensionärers attityder till och förståelse för ett urval slangord som är vanligt förekommande bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Rendu; [2021]
  Nyckelord :Enkätundersökning; pensionärers språkattityder; pensionärers ordförståelse; slangord; ungdomsspråk; ackommoderingsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en webbaserad enkätundersökning få kunskap om pensionärers förståelse för och attityder till tio stycken slangord som är vanligt förekommande bland dagens ungdomar. De slangord som ingår i studien är: adda, cringe, keff, gitta, fejjan, flöde, joina, spamma, meme samt mainstream. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dayana Sotomayor Sierra; Izabelle Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; ordförståelse; religion; religionsdidaktik; religionskunskap; samtal; skolspråk; språk; språkdidaktik; språkförmåga; språkinriktad undervisning; språkutveckling; vardagsspråk; årskurs 7 - 9; ämnesdisciplin; ämnesförståelse; ämneskunskaper; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte och frågeställning har för avsikt att undersöka hur lärare kan arbeta språkutvecklande i religionskunskap. Avsikten har varit att fördjupa oss i hur undervisning i religionskunskap kan främja elevers skolframgång med hjälp av språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Arbete med ord- och begreppsförståelse i svenskundervisningen : En kvalitativ studie i lärares upplevelser av arbetet med ord- och begreppsförståelse i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sanna Granath; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; ordförståelse; begreppsförståelse; ordförråd;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på lärares arbete med ord- och begreppsförståelse. Frågeställning och syfte är formulerat utifrån intresset av att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar med ord- och begreppsförståelse samt hur de upplever att eleverna utvecklar sitt ordförråd. LÄS MER