Sökning: "ordförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet ordförståelse.

 1. 1. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Skönlitterära texters påverkan på andraspråkselevers ordförståelse : En kvalitativ studie om svensklärarnas resonemang och arbete med skönlitterära texter i en flerspråklig klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sumeyra Erdal; [2018]
  Nyckelord :Swedish teaching; second language teaching; second language; word comprehension; vocabulary; fiction; svenskundervisning; andraspråksundervisning; andraspråk; ordförståelse; ordinlärning; skönlitteratur;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the working methods and teaching methods used by Swedish teachers in grade 5 at two different schools in Västerort, and how these six swedish teachers argue about fiction and their influence on the development of word understanding by second language speakers. During this study, qualitative methods are used, in the form of observations and interviews. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars ordförståelse ur ett språkligt och demokratiskt perspektiv : En forskningsöversikt samt två lärares syn på ordförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Wredendal; [2018]
  Nyckelord :Språkförändring; demokrati; offentligt samtal; akademisk litteratur;

  Sammanfattning : This study is about young people’s vocabulary knowledge. The aim is to examine whether the vocabulary knowledge has changed for the worse, according to research, two teachers’ experiences and media. LÄS MER

 4. 4. Hundar i utbildningssyfte för främjande av elevers läslust eller läsutveckling samt för att underlätta inlärning för barn med särskilda behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Dahl; [2018]
  Nyckelord :students; children; reading disabilities; therapy dog; canine-assisted reading program; elever; barn; lässvårigheter; terapihund; läshund;

  Sammanfattning : Inledning: Föreliggande litteraturstudie kommer att studera hur läs- och/eller terapihundar kan främja barns läslust och läsutveckling. I flera länder, främst i USA och Kanada är hund baserad pedagogik ett accepterat verktyg för skolan i utbildningssyfte. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse-att läsa med ögonen och öronen : Lärares beskrivning av elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann Åsberg; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategy; teachers; education; mapping; läsförståelse; läsförståelsestrategier; lärare; undervisning; kartläggning;

  Sammanfattning : Jag har som syfte med den här studien att belysa hur undervisande svensklärare i årskurs 4-6 beskriver hur de kartlägger och undervisar eleverna i läsförståelse. Studien är en kvalitativ studie där jag har använt semistrukturerade intervjuer. Fem lärare från fyra olika skolor har deltagit. LÄS MER