Sökning: "ordinarie klass"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden ordinarie klass.

 1. 1. Ämnesspecifik språkinlärning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fouad Shellal Abbas; [2019]
  Nyckelord :nyanlända elever; ordinarie klass; sociokulturellt perspektiv; matematik; förberedelseklass;

  Sammanfattning : Sammanfattning I detta här examensarbetet vill jag undersöka vilka faktorer som kan underlätta nyanländas ämnesspecifika språkinlärning i matematiks ämne i årskurs 7-9. Dessutom hur man kan stödja och främja de nyanländas utveckling i matematik. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers erfarenheter av elevers övergångar: från särskilda undervisningsgrupper till stor klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Sjökvist; Jessica Karlbom; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Övergångar generellt är en komplex situation för de flesta elever som ska byta skola eller genomföra ett stadiebyte. För elever som går från en ofta mindre undervisningsgrupp till en stor ordinarie klass kan övergångar upplevas utmanande då skolverksamheterna kan skilja sig åt, den fysiska och sociala miljön samt arbetssätt och studieron i den pedagogiska miljön. LÄS MER

 3. 3. En gynnsam återgångsprocess : Olika yrkeskategoriers perspektiv på återgång från särskild undervisningsgrupp till ordinarie klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Nordin; Linda Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Återgångsprocess; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur återgångar för elever från särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) till ordinarie skola planeras och genomförs, samt undersöka samverkan mellan de olika skolformer. På vilka sätt kan återgångsprocessen gynnas respektive försvåras och vad begreppet återgång har inneburit för informanterna i studien. LÄS MER

 4. 4. Fritidspersonalens verklighet : En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Josefin Albinsson; Lisen Hållberg; [2019]
  Nyckelord :After school programs; school; education; leisure time; leisure teachers; teacher; profession; mission; Fritidshem; fritids; skola; utbildning; fritidspedagogik; fritidslärare; fritidspedagog; fritidspersonal; lärare; pedagog; fritidshemmets uppdrag; fritidshemmets yrke; fritidshemmets verksamhet; yrkesuppdrag; yrkesinnehåll;

  Sammanfattning : Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. LÄS MER

 5. 5. Direktintegrerade nyanlända elever i årskurserna F-3 : En studie om hur klasslärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande för att främja elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Matilda Laskowska; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända elever; direktintegrering; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I och med flyktingvågen år 2015 kom benämningen nyanlända elever att uppmärksammas inom skolvärlden och svensk forskning. Detta gör att en undersökning inom ämnet blir betydelsefull för att möjliggöra en likvärdig utbildning som främjar språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever. LÄS MER