Sökning: "ordinarie klass"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden ordinarie klass.

 1. 1. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i matematik- möjligheter eller hinder för nyanlända elever Studium av lärares och studiehandledares erfarenheter och uppfattningar på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malak Abdalbast; Mohamed Said Khalifa; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; flerspråkiga elever; problemlösning; studiehandledning; kartläggning; ordinarie klass; förberedelseklass; vardagsspråk skolspråk;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur matematiklärare och studiehandledare uppfattar de svårigheterna som nyanlända elever i högstadiet har i matematiska problemlösningar. Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vad anser matematiklärare och studiehandledare om nyanlända elevers prestationer i matematisk problemlösning?• Hur arbetar matematiklärare för att stöda nyanlända elevers inlärning i matematik?• Hur arbetar studiehandledare på modersmålet för att stötta nyanlända elevers inlärning i matematik?• Finns det eventuellt samarbete mellan studiehandledare och ämneslä-rare?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella pers-pektiv. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elevers språkutveckling : - En studie om lärares uppfattning av nyanländas möjligheter till språkutveckling på svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Larsson; [2020]
  Nyckelord :studiehandledning; modersmål; flerspråkighet; nyanländ; språkutveckling; kartläggning; numeracitet; literacitet; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på våra nyanlända elever som direkt placeras i en ordinarie klass utan att ha fått möjligheten att gå i förberedelseklass. De flesta elever som inte har någon längre skolbakgrund placeras ofta direkt i en vanlig klass utan att ha några kunskaper i svenska språket och ibland utan studiehandledning på modersmålet. LÄS MER

 4. 4. Ordförrådsundervisning på mellanstadiet : specialpedagogiska och didaktiska utmaningar i det inkluderade klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Gunnarsdotter Englund; Madelene Zetterqvist; [2020]
  Nyckelord :inkludering; mellanstadiet; ordförrådsutveckling; sociokulturellt perspektiv; speciallärare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Fokus för denna studie har varit att undersöka hur lärare undervisar på mellanstadiet för att utveckla elevers ordförråd för att eleverna ska kunna ta del av och förstå olika texter. Vi har valt att undersöka undervisning som ges på mellanstadiet på grund av att texterna ökar både i längd och i komplexitet. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av flerspråkiga elever i ett tvålärarsystem : En kvalitativ fallstudie i ett tvålärarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Jakobsson; Alexandra Lotz Lee; [2020]
  Nyckelord :tvålärarsystem; co-teaching; inkludering; flerspråkighet; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar undervisningsmetoden tvålärarsystem som innebär att två lärare planerar och undervisar en gemensam klass. I ett tvålärarsystem bör lärarna ha liknande utbildning och närvara vid alla lektioner, även om den ena av dem inte sköter själva undervisningen. LÄS MER