Sökning: "ordinarie undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden ordinarie undervisning.

 1. 1. Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fatima Zahra El Bakouri; Madina Alieva; [2019-02-17]
  Nyckelord :Nyanlända elever; svårigheter; repertoarer; interkulturell pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa engelska för nyanlända elever i ordinarie undervisning årkurs 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Adnan Erhayem; [2019]
  Nyckelord :engelskundervisning; kod-växling; nyanlända elever; ordinarie undervisning; studiehandledning; translanguaging;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur engelsklärare i grundskolans årskurs 6–9 hanterar de utmaningar som de möter i undervisningen av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning samt att belysa de utmaningar som nyanlända elever möter i sådan engelskundervisning. Vissa nyanlända elever kommer med skolbakgrund från sina hemländer medan andra saknar grundläggande kunskaper i engelska. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande SO-undervisning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tania Rönningborn; Jenny Engström; [2019]
  Nyckelord :kunskapsutveckling; språkutveckling; SO-undervisning; flerspråkighet; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att redogöra för vad forskning säger om språkutvecklande SO-undervisning. Kunskapsöversikten genomfördes genom att det insamlade materialet om ämnet sorterades och analyserades utifrån sex stycken vetenskapliga källor. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hallberg; Madeleine Jönsson; [2019]
  Nyckelord :de samhällsorienterande ämnena; extra anpassningar; inkluderande undervisning; inkludering; kritiska perspektivet; kunskapsdomän; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra olika skolor i Malmö utformar sitt arbete med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Både generella extra anpassningar men framförallt har vi undersökt om det finns specifika extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER