Sökning: "ordkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet ordkunskap.

 1. 1. Högläsning med dialog för elevers utveckling av ordförrådet : En kvalitativ studie om faktaboken som medierande verktyg i undervisning med fokus på ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :boksamtal; F-3-elever; faktabok; högläsning med dialog; ordförråd; ordinlärning;

  Sammanfattning : Elever har skillnader i ordförrådets storlek vid skolstart. Bristerna består om inga åtgärder genomförs. Ordförrådet är viktigt för god läsförmåga och för att ta till sig kunskap. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på arbetssätt med högläsning i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eléni Zambas; Christine Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Aktiviteter; Högläsning; Högläsningsfrekvens; Litteracitet; Lässtrategier; Stöttning;

  Sammanfattning : Internationell och nationell forskning visar att högläsning är en viktig aktivitet i skolan som exempelvis gynnar elevers läsförståelse, ordkunskap och ordförståelse. Med detta examensarbete vill vi därför få kunskap om några lärares syn på arbetssätt i samband med högläsningen i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Tillförlitliga identifieringsverktyg? : En kvantitativ studie om samband mellan läsförståelseresultat på Nationellt prov svenska årskurs 3 och testet LegiLexi samt dessa testers användbarhet som identifieringsverktyg för läsförståelsesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Sandström; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; identifieringsverktyg; Nationellt prov svenska; LegiLexi; the Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka vår kunskap om två i svensk skola förekommande bedömningsstöd i läsförmåga, Nationellt prov svenska och LegiLexi, och dessa testers användbarhet vad gäller att i årskurs 3 identifiera elever i lässvårigheter. Sekundärdata, i form av resultat på dessa båda test från vårterminen 2019 på 71 elever, har analyserats för att hitta samband samt söka bakomliggande problematik till olika resultat på läsförståelsedelarna, skönlitterär text och faktatext, i dessa två test. LÄS MER

 4. 4. Fokus på uttal i franskundervisningen - en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Persson; [2020]
  Nyckelord :franska; moderna språk; läromedelsanalys; läromedel; uttal; uttalsundervisning; språkinlärning;

  Sammanfattning : När man lär sig ett främmande språk visar forskning att uttal är betydelsefullt både för att kommunikationen ska fungera och för bedömningen av den enskilde talaren. I muntlig kommunikation är det nödvändigt att tala och därmed också att uttala ord på det främmande språket på ett så tydligt sätt som möjligt, vilket betyder att uttal är något som bör övas på inom ramen för språkundervisning. LÄS MER

 5. 5. ”Om man inte kan ämnet blir man bara översättare, inte studiehandledare.” En studie om hur studiehandledare förklarar ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2019-10-08]
  Nyckelord :Studiehandledning; ordförråd; ordförklaring; översättning; stöttning på modersmål; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I skolan är studiehandledare en extra resurs som stöttar nyanlända elevers kunskapsutveckling på deras modersmål. I denna studie undersöks vilka förutsättningar studiehandledare har att förklara och översätta ord, vilka metoder de använder och huruvida det finns en problematik kring översättning och ordförklaring. LÄS MER