Sökning: "ordkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet ordkunskap.

 1. 1. Testbaserat lärande vs kontextueltt lärande : En interventionsstudie i ordkunskap i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Susanne Schlott; Mari Lundmark; [2024]
  Nyckelord :Ordförråd; ordinlärning; explicit undervisning; specialpedagogik; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Abstract  The purpose of this study was to investigate the effects of two different methods of vocabulary learning: retrieval practice and rich vocabulary instruction. The research questions were:  1.        What are the effects of retrieval practice and rich vocabulary instruction on word learning in grade 3 students? 2. LÄS MER

 2. 2. När fakta ska läras in. En kvantitativ och kvalitativ studie av ord i biologiämnet och högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matti Panteón; [2023-08-18]
  Nyckelord :ordkunskap; ordförråd; svenska som andraspråk; läromedelstexter; läsförståelse; biologi;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två delstudier. Delstudie ett undersöker elever som läser svenska som andraspråk och hur väl eleverna anger sig förstå ett antal ord i en lärobok i biologi för grundskolans senare del. Delstudie två undersöker om flertydighet är ett hinder för läsförståelsen hos samma grupp av elever. LÄS MER

 3. 3. Ordförrådsutveckling hos elever i skolår 2 och 3: En utvärdering av träning med retrieval practice vid inlärning av nivå-2-ord

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nils Johannesson; [2023-02-10]
  Nyckelord :ordförråd; ordförrådsutveckling; ordträning; retrieval practice; testbaserat lärande; nivå-2-ord; ämnesneutrala ord;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats redovisas en studie, där 22 elever i skolår 2 och 3 (genomsnittlig ålder = 8 år och 8 månader) fick individuell träning med elevvänliga ordförklaringar. Orden utgjordes av nivå-2-ord, det vill säga mer eller mindre abstrakta ord som typiskt är ämnesneutrala och som är centrala för läsförståelsen. LÄS MER

 4. 4. ”förutspå, kolla på bilder, sammanfatta” : Intervjuer om lässtrategier och läsförståelse med tidigarelärare i flerspråkiga klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Johansson; [2023]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading comprehension teaching; reading strategies; multilingualism; Swedish as an additional language; primary school; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; lässtrategiundervisning; lässtrategier; flerspråkighet; svenska som andraspråk; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att samla kunskap om hur lärare som undervisar i grundskolans tidiga år beskriver begreppen läsförståelse och lässtrategier samt hur de undervisar om lässtrategier i flerspråkiga klassrum. Studien utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv och begreppen proximal utvecklingszon, scaffolding och mediering. LÄS MER

 5. 5. Ordförrådsutvecklande undervisning i klassrummet - för alla elever? : En interventionsstudie i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sofie Holstein-Krag; [2022]
  Nyckelord :ordförståelse; ordinlärning; ordkunskap; robust ordförrådsundervisning; språklig sårbarhet; språkstörning; tidiga skolår;

  Sammanfattning : The aim of this intervention study was to examine the effect of Robust Vocabulary Instruction in a Swedish second grade regular classroom setting, to evaluate to which degree a rich vocabulary instruction is beneficial for all students’ vocabulary growth. Sophisticated target-words (tier 2 words) from a children’s book read aloud, were instructed to 24 children in the experimental class, whereas 20 children in the comparison class heard the same story but received no instruction. LÄS MER