Sökning: "ordkunskapstest 1"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ordkunskapstest 1.

 1. 1. "Kelit säger alla här." Dialekten som resurs i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Erika Larsson; [2015-07-07]
  Nyckelord :sociolingvistik; dialekt; västgötska; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt specialarbete inom lärarutbildningen LSV410, 15hpÄmne: SvenskaTermin: vt 2015Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 2. 2. Förförståelsens betydelse för ett lyckat resultat - En undersökning av elevers resultat i läsförståelsedelen i nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Joanna Toth; [2014]
  Nyckelord :läsförståelse; ordkunskap; svenska som andraspråk; nationellt prov; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att belysa förkunskapens betydelse genom att titta på hur resultatet ser ut på sista frågan på nationella provets läsförståelsedel i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Vidare kommer ett ordkunskapstest i två delar utföras för att titta på elevernas ordkunskap. LÄS MER

 3. 3. Litteraturens påverkan på ordförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Irina Persson; [2010]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; förstaspråk; andraspråk; modersmål; ordförståelse; ordförråd; produktivt ordförråd; receptivt ordförråd; intentionell språkinlärning; incidentiell språkinlärning; gymnasieskola; litteraturläsning;

  Sammanfattning : Flera gymnasieskolor i Malmö inleder studierna för elever i åk 1 med ett gemensamt läsprojekt, där elever läser självvalda skönlitterära böcker under åtminstone en timme per dag under lektionstid i ungefär tre veckor.Syftet med mitt arbete var att undersöka om intensivläsning av skönlitteratur har någon positiv påverkan på elevernas ordkunskap samt vilka skillnader i resultat finns det mellan andraspråkselever som få modersmålsundervisning och de elever som inte får det. LÄS MER

 4. 4. Att läsa för att lära : Om ordförståelse i ämnet historia hos gymnasieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Ann-Katrin Wijk; [2010]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordförståelse; gymnasiet; ämnet historia;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker brister i ordförståelsen i ämnet historia hos elever med svenska somandraspråk. Forskningsfrågorna är:Vilka ord tycker eleverna, både elever med svenska som andraspråk och elevermed svenska som modersmål, är svåra i historieboken?Vilka ord tror lärarna att eleverna har svårt med?Hur korrelerar lärarnas uppfattningar med elevernas?Sjutton elever med svenska som andraspråk läste två textutdrag ur två läromedel i historia A. LÄS MER