Sökning: "ordlista"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet ordlista.

 1. 1. ”Varför behöver andraspråkstalare speciella texter?” En studie om andraspråkstalares läsning av informerande texter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Tineska Carlesson Magalhães; [2021-08-16]
  Nyckelord :andraspråkstalare; mottagaranpassning; förenkling; läsförståelse; sammanfattning; ordlista;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mötet mellan andraspråkstalare och två informerande texter. Studiens syfte är att, genom en enkätstudie av andraspråkstalares läsförståelse, ta reda på om olika tillägg till texterna påverkar hur begripliga texterna är för målgruppen. LÄS MER

 2. 2. Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kritisk lexikografi; könsidentitet; sexualitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. LÄS MER

 3. 3. Nyord - passé eller succé? : En undersökning om hur 2010 års nyord etablerat sig i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Lönnfors; [2021]
  Nyckelord :Nyord; lingvistik; korpusundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att belysa 10 utvalda nyord från 2010 års nyordlista. Detta för att ta reda på om det är möjligt att dra slutsatser kring hur orden etablerats sett till användningsfrekvens samt kontext. LÄS MER

 4. 4. Ett fonologiskt bedömningsmaterial för finskspråkiga förskolebarn : Vilka ord kan ingå?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Blanca Lindkvist; Saila Mäki; [2021]
  Nyckelord :Phonological assessment; picture naming; Finnish; preschool aged children; Fonologisk bedömning; bildbenämning; finsktalande; barn i förskoleålder;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att skapa en ordlista med tillhörande bildmaterial som kan utgöra ett underlag för att bedöma den fonologiska förmågan hos finskspråkiga barn. Ytterligare undersöks huruvida de utvalda målorden ingår i det aktiva ordförrådet hos finskspråkiga barn mellan 3-5 år och kan bli eliciterade utifrån de valda bilderna. LÄS MER

 5. 5. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER