Sökning: "ordre public"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden ordre public.

 1. 1. Ogiltighet och verkställighetshinder av skiljedomar på konkurrensrättslig grund : - särskilt om allmän domstols prövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :skiljeförfarande; ordre public; ogiltighet; klander; verkställighet; skiljedom; allmän domstols prövning; Eco Swiss; NJA 2015 s. 438; NJA 2018 s. 323; Systembolagsmålet; Den norska skiljedomen; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. EU-rätten som ordre public i svensk skiljerätt : En analys av att ogiltigförklara svenska skiljedomar enligt 33 § lag om skiljeförfarande med EU-rätten som grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Helsing; [2021]
  Nyckelord :Public Policy; Arbitration; Commercial arbitration; Investment arbitration; Eco Swiss; Procedural Autonomy; Skiljerätt; EU-rätt; ogiltigförklaring av skiljedomar; kommersiell EU-rätt; ordre public; ogiltighet; klander; Eco Swiss; processuell autonomi;

  Sammanfattning : Skiljerätten är ett system för tvistlösning utanför de allmänna domstolarnas monopol på rättskipning. För att skiljeförfaranden ska vara effektiva har möjligheten att överpröva och ogiltigförklara skiljedomar begränsats till ett fåtal regler i svensk rätt. LÄS MER

 3. 3. Slutet för EU-interna investeringstvister? - En utredning av rättsläget efter EU-domstolens dom C-284/16 Achmea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedda Hedenskog; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; skiljedomsrätt; internationell investeringsrätt; Achmea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 meddelade EU-domstolen förhandsavgörandet C-284/16 Achmea som kom att göra investeringstvister mellan en investerare från en EU-medlemsstat mot en annan EU-medlemsstat osäker. I domslutet konstate-rade EU-domstolen att artiklarna 267 och 344 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgjorde hinder mot en sådan skiljeklausul som fanns i ett bilateralt investeringsavtal mellan Slovakien och Nederländerna. LÄS MER

 4. 4. Begreppet ordre public i svensk rätt : En undersökning ur ett EU-rättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Xerxes Åkerfeldt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER