Sökning: "organdonator"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet organdonator.

 1. 1. Att vårda en patient som är potentiell organdonator : En kvalitativ litteraturstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathilda Martinsson; Sofia Josefsson; [2020]
  Nyckelord :brain death; experience; intensive care unit; nurse; organ donor; hjärndöd; intensivvårdsavdelning; organdonator; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda potentiella donatorer är en svår uppgift för sjuksköterskan och på grund av den komplexitet och stress som situationen medför är det utmanande för sjuksköterskan på intensivvårdsavdelningen. Syfte: Syftet var att belysa intensivvårdssjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter av att vårda patienter med konstaterad hjärndöd och som är potentiella organdonatorer. LÄS MER

 2. 2. Behovet av utbildning på intensivvårdsavdelningen vid organdonation : En litteraturstudie som utgår från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Jargenius; Emilie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Brain death; cardiac death; donation after brain death; donation after circulatory death; education; experiences; intensive care; intensive care nurse; next of kin; nursing; organ donation; organ donor.; Hjärndöd; hjärtdöd; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; närstående; omvårdnad; organdonation; organdonator; upplevelser; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation kan rädda människors liv när all annan möjlig behandling redan testats. Behovet av organ i Sverige överskrider idag tillgången, vilket resulterar i att människor avlider i väntan på ett organ. Förutom att möjliggöra en människas överlevnad är transplantation mer kostnadseffektivt än kontinuerlig behandling. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda organdonator : Empirisk studie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Janis Nicmanis; Viktoria Hjern; [2019]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; intensivvårdssjuksköterska; organdonation; upplevelser; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund. Intensivvårds- och anestesisjuksköterskor har en viktig roll vid organdonation. Omvårdnadssituationen vid vård av donator utmanar deras professionella kompetens och påverkar dem känslomässigt vilket inverkar på upplevelser av att vårda organdonatorer. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser under donationsprocessen : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Kjaernes; Karolina Örberg; [2019]
  Nyckelord :Organ donor; transition; next of kin; intensive care; Organdonator; transition; närstående; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Donationsprocessen är en del av intensivvården som ställer stora krav på de närstående, som förutom att ha drabbats av plötslig förlust, också har ett beslut om donation att ta ställning till. Intensivvårdssjuksköterskor har en stor roll i denna process men upplever ofta det svårt att veta hur de ska bemöta de närstående på ett bra sätt. LÄS MER

 5. 5. Att vårda i övergången mellan liv och död : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda organdonatorer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; sjuksköterska; organdonator; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Det sker fler organdonationer för varje år vilket gör att det kommer bli allt mer vanligt förekommande att vårdpersonal kommer vårda organdonatorer. Hur upplevs det att vårda organdonatorer och hur är vägen dit? Känner sig sjuksköterskorna trygga med vården och har de tillräckligt med kunskap och erfarenhet? Syftet med examensarbetet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att ge vård i skiftet mellan livräddande behandling och vård av organdonator. LÄS MER