Sökning: "organic carbon"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade orden organic carbon.

 1. 1. Biochar from separated digestate and pig manure as soil amendment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Lovisa Nissen; [2022]
  Nyckelord :separation; screw press; incubation study; CO2 emission; N mineralization;

  Sammanfattning : The situation in and around the Baltic Sea, with large areas with hypoxia in the sea and areas in the watershed with a high concentration of animal farms, has led to a need to increase the nutrient recycling of animal manure. High levels of phosphorus (P) in the soil lead to leaching, and by reducing the P-level in organic fertilizers, this leaching can be reduced. LÄS MER

 2. 2. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 3. 3. Potentialen hos hydrokol från avloppsslam som jordförbättringsmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Lina Akhlaghi; [2022]
  Nyckelord :Hydrothermal carbonization; hydrochar; soil improvement; pyrolysis; biocoal;

  Sammanfattning : Margretelunds reningsverk i Åkersberga står såsom andra svenska avloppsreningsverk inför nya utmaningar i samband med anpassningen till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. För att bidra till en bra lokal miljö med få transporter och minimerad lukt, uppnå en hög grad av fosforåtervinning, samt reducera organiska och icke-organiska föreningar i slammet ska Roslagsvattenb i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet utvärdera C-Greens OxyPower HTC-teknik. LÄS MER

 4. 4. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 5. 5. Global Warming Induced by Oceanic Anoxic Event 1a Had a Pronounced Impact on the Early Cretaceous Terrestrial Vegetation of Southern Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Paleobiologi

  Författare :Marcos Amores; [2022]
  Nyckelord :palynology; spore-pollen; biostratigraphy; oceanic anoxic event 1a; high-latitude; Early Cretaceous;

  Sammanfattning : The Mesozoic is punctuated by several rapid global warming events that are marked by the worldwide deposition of organic-rich marine sediments. These events, known as oceanic anoxic events (OAEs), are characterised by intervals where the worldwide carbon cycle suffers a disruption due to major palaeoceanographic and climatic shifts, leading to anoxic marine environments and the creation of black shales. LÄS MER