Sökning: "organic contaminants"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden organic contaminants.

 1. 1. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER

 2. 2. River-Aquifer Interaction in the Uppsala Esker - a Modelling Study of a Proposed Drinking Water Production site

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Kalle Kjellander; [2018]
  Nyckelord :Surface water-groundwater interactions; MODFLOW-model; Numerical model; Induced infiltration; Hydraulic conductivity; Grund- och ytvattenutbyte; MODFLOW-modell; numerisk modell; inducerad infiltration; hydraulisk konduktivitet;

  Sammanfattning : The Swedish municipalities of Gävle and Älvkarleby need new sources of drinking water as the population grows. Gästrike vatten AB has employed the consultant firm Midvatten AB to assess the possibility of a new groundwater extraction site on the Uppsala esker between Älvkarleby and Skutskär in northern Uppland county. LÄS MER

 3. 3. Coumarin 47 and permethrin effects on zebrafish embryos: : FET tests and behavioural challenges

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Stefania Rabasco; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An environment is defined as polluted when contaminants are introduced within it and causeadverse effects to its ecosystem. Chemical pollutants can migrate and often affect severalenvironmental compartments: for instance, chemicals can leach from polluted soil intogroundwater, or they can evaporate and disperse into the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of sustainability criteria for small-scale wastewater treatment facilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Edvard Nordenskjöld; [2017]
  Nyckelord :On-site sewage facilities; phosphorus; micropollutants; multi-criteria analysis; precipitation; adsorption; full-scale; wastewater treatment; Enskilda avlopp; fosfor; mikroföroreningar; multi-kriterie analys; utfällning; adsorption; fullskala; avloppsrening;

  Sammanfattning : There are about 700,000 on-site sewage facilities (OSSFs) in Sweden, almost a quarter of which amount only to septic tanks for sludge collection and removal, with no form of post-treatment. All these OSSFs contribute about 10 % of the total anthropogenic phosphorus (P) load from Swedish coasts to the Baltic Sea. LÄS MER

 5. 5. En studie av egenskaperna hos biokol som adsorberande agent i o‐DGTanordningar

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Biochar; o‐DGT; DGT; emerging pollutants; organic pollutants; environmental chemistry; wastewater; wastewater treatment; contaminants; hormone disruptors; Biokol; o‐DGT; DGT; organiska föroreningar; miljökemi; avloppsvatten; vattenrening;

  Sammanfattning : En ny komplex aspekt i frågan om vattenkvalité är ackumuleringen av organiska föroreningar.Den begränsade utbredningen av vattenrening i Brasilien såväl som i andra utvecklingsländervisar på ett tydligt behov av utveckling av billiga och effektiva metoder för provtagning ivatten. LÄS MER