Sökning: "organisation arbetsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden organisation arbetsgrupp.

 1. 1. Lärande för förbättring och innovation : Hur ledare i offentlig sektor organiserar för lärande för att åstadkomma ständig förbättring och innovation

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Petra Wårstam Larnhed; Petter Gredmark; [2022]
  Nyckelord :Learning organization; quality development; leadership; quality management; Lärande organisation; kvalitetsutveckling; ledarskap; kvalitetsledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur ledare i offentlig sektor arbetar med att organisera för lärande i en strävan mot en lärande organisation för att åstadkomma ständig förbättring och innovation.Studien genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsdesign. LÄS MER

 2. 2. Åsidosätts anställdas behov i händelse av en kris? : En fallstudie kring situationsanpassat ledarskap vid kriser inom ett försäkringsbolag och dess påverkan på anställdas motivation.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Filip Nilsson; William Attersand; [2022]
  Nyckelord :Crisis management; situational leadership; motivation; Situationsanpassat ledarskap; krishantering; motivation;

  Sammanfattning : Title: Are the needs of the staff disregarded in the events of a crisis? Subtitle: A case study about situational management during a crisis at an insurance company and its effects on employee’s motivation Background: After reviewing previous research in the field, we have found in this paper that situational leadership promotes good crisis management, but how motivation is treated follows as a secondary priority. In crisis management within organizations, strategies are created by those who have a leading role, with the goal of going back to a "normal" business, as it was before the crisis, with a focus on adaptability and flexibility to how the transition is to be implemented. LÄS MER

 3. 3. "Så länge ni sköter er bra och det verkar ni göra så är jag nöjd, så behöver jag inte lägga mig i" : En kvalitativ studie om första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom regional hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Aas; Albin Kronblad; [2021]
  Nyckelord :Feedback; första linjens chef; offentlig sektor; psykosocial arbetsmiljö och uppföljning;

  Sammanfattning : Anställda spenderar en stor del av sin tillvaro på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön blir då en viktig faktor för att främja ett längre och mer hållbart arbetsliv. Rollen som första linjens chef kräver idag stor kunskap och förmåga för att hantera de krav som finns från organisation, medarbetare, chefer samt lagar och förordningar. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas den psykosociala arbetsmiljön vid befordran inom arbetsgruppen? : En studie vars syfte är att skapa ökad förståelse kring vad befordran kan ha för psykosocial påverkan gällande arbetsmiljön inom en organisation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alice Jerlmark; Emelie Strindhag; Julia Urbancic; [2021]
  Nyckelord :Promotion; psychosocial work environment; work group; organization; organizational change; organizational culture; employees; emotions and perceptions.; Befordran; psykosocial arbetsmiljö; arbetsgrupp; organisation; organisationsförändring; organisationskultur; medarbetare; känslor och uppfattningar.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt och skapat ökad förståelse kring hur befordran inom organisationer kan påverka den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna och den befordrade kollegan. Syftet med studien var att skapa ökad förståelse kring ämnet och finna väsentliga aspekter som organisationen bör ha i beaktning kring beslut om befordran. LÄS MER

 5. 5. ”ÅH NEJ, INTE ETT TILL VERKTYG ATT HÅLLA KOLL PÅ” En kvalitativ fallstudie av implementering av digitala verktyg i en stor organisation

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Hermansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Digitalisering; kunskapsdelning; digital litteracitet; kunskapsförmedlare; tekniska verktyg;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom arbetslivet har medfört förändringar som både har gett möjligheter och utmaningar, bland annat ett högre tempo och en ökad arbetskomplexitet (Zeike, Choi, Lindert, & Pfaff, 2019). Att vara digitalt litterat i att kunna hantera tekniska verktyg är en viktig del inom många yrken (Martin, 2008). LÄS MER