Sökning: "organisation beteende effektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden organisation beteende effektivitet.

 1. 1. Förebyggande av negativt upplevd stress hos medarbetare ur ett kvalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Filip Löwing; [2017]
  Nyckelord :Working method; effectiveness; prevention; change; quality development; stress; arbetssätt; effektivitet; förebygga; förändring; kvalitetsutveckling; stress;

  Sammanfattning : Svenska organisationers sjukfrånvaro stiger år efter år där psykisk ohälsa, inkluderat negativ stress anses vara den bakomliggande orsaken, orsaker vilka kräver noggrant kvalitetsarbete av företags psykiska hälsa för att förebygga. Att minska sjukfrånvaron kräver ett förbyggande arbete mot bland annat negativt upplevd stress vilket undersökningen syftade att ta fram. LÄS MER

 2. 2. Att skjuta upp arbetsuppgifter : Finns det en relation mellan medarbetarens prokrastinering och en effektiv organisation ?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Bergquist Fransson; [2016]
  Nyckelord :Procrastination; organization; goal; motivation; possibility; Prokrastinering; organisation; mål; motivation; möjlighet;

  Sammanfattning : Varför väljer vissa människor att skjuta på uppgifter till sista stund, trots att det kan få negativa konsekvenser? Tidigare studier inom prokrastinering har till största delen varit fokuserade på studenter och skolarbete, men detta beteende och strategi finns även inom andra livs- och yrkesområde och för att få en bredare bild över hur dessa påverkas behövs ytterligare forskning. Denna studie undersöker om det finns en relation mellan prokrastinering och effektiva organisationer. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem - mer än bara pengar? : En etnografisk studie om kulturella styrmedel

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Stegared; [2011]
  Nyckelord :belöningssystem motivation pengar prestation kultur;

  Sammanfattning : Det finns starka skäl att tro att pengar spelar mer än enbart en materiell roll för våra organisationers styrning, utveckling och beteende. Utgångspunkten för uppsatsen är att det finns en annan sida av myntet som åberopar pengars symboliska värden. LÄS MER

 4. 4. Feedback och monitorering - viktiga ledarbeteenden med möjlighet till utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sara Korlén; [2010]
  Nyckelord :Feedback; monitorering; behaviorism; ledarskap; organisation;

  Sammanfattning : Ledarskapsforskning utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektivfokuserar på de observerbara beteenden som ledare uppvisar, i arbetetmed att vägleda medarbetare.  Att tillämpa beteendeanalys iorganisationer, kallas Organizational Behavior Management (OBM). LÄS MER

 5. 5. Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Lena Jadekrantz; Charlotta Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Organisation; Ledarskap; Människosyn; Motivation; Coaching;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektor Författare: Charlotta Nilsson och Lena Jadekrantz Handledare: Feresteh Ahmadi Examinator: Peter Öberg Typ av arbete: Kvalitativ C-uppsats i Sociologi Period: VT 2008 Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att se om ett coachande förhållningssätt kan påverka den enskilde individens och arbetsgruppens motivation, effektivitet och produktivitet. Utöver detta syftar studien till att studera om ledaren är medveten om hur dennes val av beteende kan påverka nivån på medarbetares motivation, effektivitet och produktivitet samt om det finns skillnader och likheter mellan offentlig och privat sektor. LÄS MER