Sökning: "organisation hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden organisation hotell.

 1. 1. Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Felicia Olsson; Sarah Sparrdal; [2018]
  Nyckelord :Hospitality; Hotel; Hotel Industry; Service; Staff; Management; Värdskap; Hotell; Hotellbranschen; Service; Personal; Ledning;

  Sammanfattning : I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. LÄS MER

 2. 2. Högt, lågt eller mittemellan? - Att vara mellanchef i ett hotell- och restaurangföretag ur ett organisationskulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjöholm Ericson; [2018]
  Nyckelord :Mellanchef; mellanchefsroll; hotell- och restaurangbranschen; kultur; organisationskultur; arbetssituation; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt yrkesliv har jag varit verksam i ett antal olika organisationer inom samma bransch, både som anställd och på mellanchefsnivå. Det har fått mig att fundera på dels hur företag som till synes är ganska lika med samma verksamhet och målsättning ändå kan vara så olika? I denna uppsats tar jag utgångspunkt i hur det är att vara mellanchef. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens kontroll genom kundens recension : En studie om övervakning inom hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robert Engström; Johnny Forssén; [2018]
  Nyckelord :Övervakning; online-recensioner; feedback; elektronisk övervakning; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur hanterar arbetsgivare personalrelaterad information som kan utläsas ur en kundrecension? Syfte: Syftet är att kartlägga hur arbetsgivare kontrollerar sin anställda utifrån den personalrelaterade informationen som framgår i kundrecensioner.   Metod: En deduktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Matching Performance Metrics with Potential Candidates : A computer automated solution to recruiting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oscar Melin; [2017]
  Nyckelord :Automation; Recruitment; Semantic Matching; Service industry; Hotel; Restaurant; Automatisering; Rekrytering; Semantisk matchning; Serviceindustri; Hotell; Restaurang;

  Sammanfattning : Selecting the right candidate for a job can be a challenge. Moreover, there are significant costs associated with recruiting new talent. Thus there is a requirement for precision, accuracy, and neutrality from an organization when hiring a new employee. LÄS MER

 5. 5. Att vara ung i hotell- och restaurangbranchen : En kvalitativ studie kring ungas hälsa och erfarenheter av hotell- och restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Josefine Johansson; [2017]
  Nyckelord :Dual pressure; frontstage; bakstage; emotional labor; Stress; ung; upplevelser; hotell- och restaurang;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska vilka aspekter som påverkar unga personerserfarenheter av hotell- och restaurangbranschen. 6 Personer mellan 16-30 år har deltagitsom intervjupersoner och studien tenderar därför beskriva de ungas erfarenheter avhotell- och restaurangbranschen. LÄS MER