Sökning: "organisation och ledarskap uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden organisation och ledarskap uppsats.

 1. 1. Försörjningsstöd 2.0 : En kvalitativ innehållsanalys handläggarrobotens implementering och ledarnas nya roll och funktion inom försörjningsstöd i en kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oskar Konradsson; Jesper Grundström; Simon Gullsby; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; arbetsmiljö handläggarrobot och omorganisering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att framföra olika ledares upplevelse kring handläggarrobotaroch vilka förändringar det medför ur ett organisatoriskt perspektiv i en kommun i Sverige,samt hur ledarskapets roll och funktion sett ut i en sådan organisation. Studiens fokusundersöktes genom frågeställningarna: (1) Hur har ledarrollen i organisationen sett ut underimplementeringen av handläggarrobotar? Och; (2) Hur påverkar implementeringen avhandläggarrobotar den professionella arbetsmiljön? En gruppintervju genomfördes med tvåolika ledare i en kommun i Sverige utifrån en semistrukturerad intervjumall. LÄS MER

 2. 2. "Han har inga krav på att jag måste göra någonting" : En kvalitativ studie om ledarskap och motivation i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Nilsson; Elin Persson; [2019]
  Nyckelord :Leadership; motivation; civil society; non-profit organizations; participation; Ledarskap; motivation; civilsamhälle; ideella organisationer; deltagande;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt ledarskap och motivation i ideella organisationer. Vårt syfte var att ta reda på om det krävs någon specifik ledarskapsstil för att leda arbetet i en ideell verksamhet samt om det krävs någon specifik form av motivation för att lyckas med frivilligt arbete. LÄS MER

 3. 3. Coach, chef eller ledare? : Skiljer sig ledarskapet åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jacob Polsten; Jonathan Svärd; Jonas Ekelund Lukk; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; näringsliv; idrott; the full range of leadership; the self determination theory;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats har varit att öka vår förståelse för om, och i så fall hur, ledarskap skiljer sig åt mellan idrottsorganisationer och näringsliv med fokus på ledare och spelare/medarbetare. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer, där både ledare och spelare/medarbetare från båda organisationer intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Första linjens chefers upplevda behov av stöd -En jämförelse av tre förvaltningar inom en regional organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Giselle Delgadillo; Jenny Blom; [2019]
  Nyckelord :First line manager; Support; Resources; Leadership; Operational leadership; Strategic leadership; Situational leadership; Public sector; Första linjens chef; Stöd; Resurser; Ledarskap; Chefskap; Operativt ledarskap; Strategiskt ledarskap; Situationsanpassat ledarskap; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Första linjens chefers position mellan arbetstagare och högre chefer innebär att det ställs höga krav både uppifrån och nedifrån på dessa chefer då de befinner sig mitt i mellan det operativa och det strategiska arbetet. Emellertid kan dessa krav variera i förhållande till verksamhetens komplexitet och de resurser som tillhandahålls av organisationen. LÄS MER

 5. 5. Sitter det i väggarna? : En kvalitativ studie om offentlig sektors arbete för främjandet av innovativt beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Tenglund; Stina Åberg; [2019]
  Nyckelord :Innovativt beteende; ledarskap; offentlig sektor; arbetsklimat;

  Sammanfattning : Titel: Sitter det i väggarna? En kvalitativ studie om offentlig sektors arbete för främjandet av innovativt beteende Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Felicia Tenglund och Stina Åberg Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson Datum: 2019 - Januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur ledare inom offentlig sektor arbetar för att utveckla bra arbetsklimat och hur det främjar ett innovativt beteende.  Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod, där utgångspunkten är den hermeneutiska vetenskapstraditionen. LÄS MER