Sökning: "organisation p"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden organisation p.

 1. 1. Kristiders påverkan på livsmedelsdonationer till människor som lever i livsmedelsosäkerhet/matfattigdom : En kvantitativ jämförande studie av livsmedelsdonationer till en ideell organisation i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Christine Jansson; Saga Manby; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING    Inledning: De senaste årens ekonomiska kriser har påverkat tillvaron för de flesta, inte minst för de som lever i socioekonomisk utsatthet. Förekomsten av livsmedelsosäkerhet/matfattigdom ökar globalt och även i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av förekomst och riskfaktorer för skador hos utövare i en kommersiell gymverksamhet : En retrospektiv tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Elias Sjöström; Annie Heiderup; [2023]
  Nyckelord :Skadefrekvens; Riskfaktorer; Skador; Gym;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och fastställa de vanligaste skadorna samt riskfaktorer för skador inom ett lokalt gym i Sverige. Enkäten distribuerades direkt till deltagarna på två olika gymverksamheter inom samma organisation. LÄS MER

 3. 3. Psykosocialt säkerhetsklimat hos timanställda inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Nina Fällstrand Larsson; [2023]
  Nyckelord :Psychosocial safety climate; Temporary employment; Job insecurity; Employment preference; Psykosocialt säkerhetsklimat; Timanställning; Anställningstrygghet; Anställningspreferens;

  Sammanfattning : Nina Fällstrand Larsson Psychosocial safety climate for workers with temporary employment in elderly care. Master Thesis in Occupational Health Science (15 credits). Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle. LÄS MER

 4. 4. Kreditbetygen i fokus : En studie om kreditbetygens inverkan på kommersiella fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Elvira Petersson; Oskarsson Mikaela; [2023]
  Nyckelord :CRA; EBITDA; ESMA; Internalisering; Investment-grade; Investment-grade företag; Kreditbetyg; Kreditvärdighet; Kreditvärderingsinstitut; S P; SEC; Speculative grade;

  Sammanfattning : Kreditvärderingsinstituten marknadsför sig som oberoende aktörer som ska vägleda investerare att övervinna informationsasymmetrier på kapitalmarknaden. Kreditvärderingsinstituten har på det sättet skaffat sig en framträdande roll på kapitalmarknaden. LÄS MER

 5. 5. ”Språket är en nyckel till allt det andra” : Huvudmannens ansvar och organisation rörande flerspråkiga barns rätt till språkutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Malin Evertsson; [2023]
  Nyckelord :huvudmannen; förskolan; likvärdig; utbildning; flerspråkighet; modersmål; preschool; municipalities; quality work;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur huvudmän organiserar och skapar möjligheter för att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Mer specifikt riktas fokus mot förskolans uppdrag att ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och dess modersmål. LÄS MER