Sökning: "organisation p"

Visar resultat 1 - 5 av 3147 uppsatser innehållade orden organisation p.

 1. 1. ATT ORGANISERA FÖR GEMENSAMMA OPERATIONER : Ett organisationsteoretiskt perspektiv på försvarsgrenar och stridskraftsintegrering

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Nordanskog; [2022]
  Nyckelord :Organisationsteori; militär organisation; organisationsstruktur; gemensamma operationer; stridskrafter; försvarsgrenar; Henry Mintzberg; Aaron P. Jackson; interdependency;

  Sammanfattning : Gemensamma operationer handlar om att integrera stridskrafter, samtidigt som försvarsgrenar innebär en uppdelning av stridskrafter i separata organisationer. Hur påverkar en försvarsmakts organisationsstruktur dess förmåga att genomföra gemensamma operationer? I uppsatsen studeras Försvarsmaktens omorganisation till försvarsgrensstaber i perioden 2018–2021 som ett fall av militär organiserad för gemensamma operationer. LÄS MER

 2. 2. De faktiska förutsättningarnas kraft i förskolans praktik. : Om arbetet med barn i behov av särskilt stöd och likvärdighet ur ett organisatoriskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annifrid Thålin; [2021]
  Nyckelord :Adhocarati; Barn i behov av särskilt stöd; Byråkrati; Förskola; Likvärdighet; Ramfaktorteori; Skirtic´s organisationsteori; Specialpedagogik; Organisation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur rektorer och förskollärare beskriver arbetet med barn i behov av särskilt stöd, likvärdighet och specialpedagogiska behov i relation till förskolans organisatoriska förutsättningar. Detta för att analysera vilka tänkbara konsekvenser det kunde få för barns rättigheter till en likvärdig förskola. LÄS MER

 3. 3. Följa eller stå emot strömmen : En studie om skillnader och likheter mellan klädbutikers strategier i det strukturella skiftet mot e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Joakim Uhlan; Petter Sjödin; Hampus Carlsson; [2021]
  Nyckelord :strategy as practice; strategy; e-commerce; stores; deliberate and emergent; fashion industry; SME;

  Sammanfattning : E-handel ökar kontinuerligt och förändrar detaljhandelskartan oavbrutet som bidragit till att detaljhandeln genomgår ett strukturellt skifte mot e-handel där företag behöver använda sig av nya strategier för att vara framgångsrika. Framförallt möter mikro- och småföretag större utmaningar då de har mindre resurser och är mindre väletablerade på marknaden, där Strategy-as-Practice (S-as-P) ses som ett alternativ till den traditionella forskningen kring strategi då den är mer applicerbar för att förstå strategi i mindre företag. LÄS MER

 4. 4. Chefens roll i medarbetarsamtal : En kvalitativ studie om hur medarbetarsamtal som fenomen upplevs av chefer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Brandt; Linn Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Organization; Performance appraisal; Manager; First line manager; Organisation; Medarbetarsamtal; Chef; Första linjens chef;

  Sammanfattning : The manager is a leading figure in the success of the private sector, an individual who has many tasks and areas of responsibility, one of which is performance appraisals (PA). This study uses the following definition of PAs coined by Fletcher (2001, p. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande ledarskap inom offentlig sektor : - kännetecken och utmaningar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ann-Charlotte Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Arbete; Arbetsmiljö; Folkhälsa; Hälsa; Hälsofrämjande arbete; Ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av en utbredd ohälsa kopplat till arbetslivet, fanns det ett intresse av att titta på hälsofrämjande och förebyggande insatser, här inom kommunal verksamhet. Syfte: Syftet var att undersöka kommunala ledares syn på hälsa och hälsofrämjande ledarskap, och förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande. LÄS MER