Sökning: "organisationen skola"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden organisationen skola.

 1. 1. Är armén mogen för att leva som den lär? : Uppdragstaktik som militär kultur och inte bara en metod för ledning i strid

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Otterström; [2021]
  Nyckelord :uppdragtaktik; militär kultur; organisationskultur; förvaltningskultur; värderingar; normer; initiativ; ansvar;

  Sammanfattning : Uppdragstaktik som begrepp och ledningsmetod har funnits i Försvarsmakten sedan 1980-talet. Uppdragstaktiken har i Försvarsmakten vandrat mellan dess preussiska ursprung och en mer anglosaxisk skola vad avser ledning. LÄS MER

 2. 2. Inkludering och anpassningar i svensk skola : en kunskapsöversikt med fokus på nyanlända elever.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Zinajic; Sali Saouli; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; newly arrived students; inkludering; inclusion; anpassningar; svenskämnet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sverige har sedan 2015 tagit emot en större mängd nyanlända ensamkommande barn. Då dessa barn har rätt enligt svensk lag att gå i svensk skola, har skolorna fått utvecklas och anpassas för att de nyanlända barnen ska få en så bra skolgång som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Identifierade framgångsfaktorer för en tillgänglig lärmiljö : En kvalitativ studie gällande hur det specialpedagogiska stödet kan organiseras i grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Heléne Ehrenstråhle; [2021]
  Nyckelord :Organisation; skola; framgångsfaktorer; elever i behov av stöd; inkludering; pedagogisk ledare; lärande organisation; specialpedagogik; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska bygga på likvärdighet och utgå från varje elevs förutsättningar och behov. Dock saknar den samlade elevhälsan allmänna riktlinjer för hur arbetet ska organiseras varpå det hälsofrämjande arbetet kan skilja sig åt i och mellan skolor. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Magnusson; Karolina Jaros; [2021]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Extra anpassningar; Gymnasieskola; Mottagande; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jaros, Karolina & Magnusson, Josefin (2021). Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd. Specialpedagogprogrammet, Institution för skol­utveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 5. 5. -Hej! Vad kul att du är här! : – En kvalitativ studie om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Folkesson; [2021]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; grundskola; specialpedagogik; fokusgruppintervju; tematisk analys; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier samt lärares erfarenheter av vad som försvårar arbetet med att främja skolnärvaro. Genom att identifiera framgångsfaktorer och försvårande faktorer hoppas jag att studien kan bidra med ökad kunskap kring ett ämne som berör många svenska skolor idag. LÄS MER