Sökning: "organisationer och sociala interaktionsfält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden organisationer och sociala interaktionsfält.

  1. 1. "Följ oss på Facebook!" : En kvalitativ studie i hur sociala medier kan påverka en kommunal förvaltning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Anja Willsund; Andreas Fogelström; [2012]
    Nyckelord :social media; Facebook; administrative authority; public sphere; municipality; qualitative method; sociala medier; Facebook; myndighet; borgerlig offentlighet; kommunal förvaltning; kvalitativ metod;

    Sammanfattning : Sedan Internet förändrade hur världen kommunicerar har den teknologiska utvecklingen i dess kölvatten och i synnerhet de sociala medierna inneburit ett paradigmskifte i vår vardagliga kommunikativa verklighet. Även organisationer har hakat på utvecklingen. Men för många råder ovisshet om hur sociala medier påverkar deras verksamhet. LÄS MER