Sökning: "organisationsförändringar"

Visar resultat 11 - 15 av 268 uppsatser innehållade ordet organisationsförändringar.

 1. 11. Förändringskommunikation : En fallstudie om behovet av information genom en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Amanda Wittgren; Johanna Simonsson Huck; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsstruktur; förändringskommunikation; organisationsförändring; internkommunikation;

  Sammanfattning : Förändringar är något som ständigt pågår i vår omgivning och innebär att organisationer och företag måste vidareutvecklas för att möta de utmaningar och krav som förändringarna medför. För att genomföra lyckad förändring krävs såväl förståelse om varför förändringen måste ske som engagemang för genomförandet. LÄS MER

 2. 12. Om organisation. En studie om förändringskommunikation hos stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens omorganisation ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Annika Bergstrand; [2018-10-29]
  Nyckelord :förändringskommunikation; omorganisation; medarbetare; diskurs; meningsskapande;

  Sammanfattning : Med bakgrund i organisationsförändringar i Göteborgs Stad utformades denna studie på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens kommunikationsavdelning. Studiens syfte är att ur ett medarbetarperspektiv utreda hur kommunikation i samband med förändringsarbetet har fungerat, vilket har gjorts utifrån kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex stycken medarbetare på stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. LÄS MER

 3. 13. Digitaliseringen förändrar : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Andebratt; Nathalie Björnman; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Digitization; Organizational structure; Work processes; Organizational changes; Institutionalization; Post-industrial society; Digitalisering; Organisationsstruktur; Arbetsprocesser; Organisationsförändring; Kunskap- och tjänstesamhället; Institutionalisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att två huvudsakliga faktorer som leder till förändring är framväxande innovation på marknaden och teknologin. Digitaliseringen ökar förändringstakten i både samhället och organisationer vilket ställer nya krav. Tidigare forskning visar också att förändringsarbete i organisationen är svårt att genomföra. LÄS MER

 4. 14. Organisatorisk readiness i organisationsförändring : En fallstudie på ett detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Holgersson; Anna Jernlund; [2018]
  Nyckelord :Organisatorisk readiness; readiness; implementering; organisationsförändring; lean;

  Sammanfattning : Organisationer förändrar sin verksamhet för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, dock visar forskning på att fler än hälften av alla organisationsförändringar misslyckas. Forskare menar att det är inför en organisationsförändring som en stor del av grunden läggs för en lyckad förändring och ett begrepp som myntats i samband med detta är readiness. LÄS MER

 5. 15. Förutsättningar för det nya nationella försvaret : En fallstudie av plutonchefskapet vid den 161.strilbataljonen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Fredin; Peter Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Administrate; HR-Transformation; leadership; management; national defence; organisational change; paradox change; Swedish Armed Forces; Swedish Air Force; administration; chefskap; HR-Transormation; ledarskap; nationellt försvar; paradoxförändring; organisationsförändring; Försvarsmakten; Flygvapnet;

  Sammanfattning : Omvärldsförändringar har inneburit att regeringen gett Försvarsmakten en ny inriktning med ett ökat fokus på förmågan att försvara Sverige. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för förutsättningarna för chefskapet på plutonsnivån i det nationella försvaret och utveckla kunskap om vilka förutsättningar plutoncheferna har att möta de krav som det nya nationella försvaret ställer. LÄS MER