Sökning: "organisationsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet organisationsidentitet.

 1. 1. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är inte ute på din arbetsplats och kan haffa dig i förbifarten, du behöver höra av dig om det är något.” : En kvalitativ studie om kommunikationens betydelse mellan konsult och konsultchef

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Nyberg Kempe; Madeleine Peterson; [2023]
  Nyckelord :Communication; demand; control; support; availability; affiliation; Kommunikation; krav; kontroll; stöd; tillgänglighet; tillhörighet;

  Sammanfattning : The changes that have taken place during and after the Covid-19 pandemic are a fact, including the way managers communicate. This is because more and more employees are choosing to work from home, which represents a distance of communication between the manager and employee which they did not previously have. LÄS MER

 3. 3. Är en oförutsedd samhällskris ett hot mot organisationskulturen eller en möjlighet till att stärka den? - en kvalitativ analys av organisationskulturen på ett företag och hur den påverkas till följd av distanserade förutsättningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sebastian Jakobsen; Mikaela Söderholm; Nicholas Nårevall; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsidentitet; intern kommunikation; pandemi; krishantering; distansarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks organisationskulturens påverkan av en samhällskris inom ett medelstort svenskt företag, som likt många andra, fått genomlida coronapandemin. När ett digitaliserat distansarbete hastigt införs, och när medarbetare inte längre arbetar tillsammans som ett kollektiv på plats, kan organisationskulturen komma att hamna i skymundan. LÄS MER

 4. 4. Vad är en organisationsidentitet och hur kommuniceras den? : En kvalitativ studie om kommunikatörers relation till organisationsidentitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Wilma Andersson; Emma Brunander-Lennartsson; [2023]
  Nyckelord :Organization communication; organizational identity; communication professionals; sensemaking and focus group interview.; Organisationskommunikation; organisationsidentitet; kommunikatör; meningsskapande och fokusgruppsintervju.;

  Sammanfattning : A society with more organizations that want to reach out with their messages, as well as an increasingly changing role as a communicator form the background and the problem area of this study. This essay is placed within the area of organizational identity, more specifically how communicators communicate and maintain an organizational identity, and whether organizational identity can contribute to sensemaking within the organization. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera en affärsmässighet och ett ansvarstagande : En kvalitativ studie om organisationsidentitet och legitimitet i en hybridorganisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Lagerström; Saga Nordström; [2023]
  Nyckelord :organisationsidentitet; hybridorganisation; hybrid organisationsidentitet; strategisk kommunikation; legitimitet;

  Sammanfattning : Organisationsidentiteten kan vara betydelsefull för företag. För hybridorganisationer däremot, kan kombinationen av olika sektorer göra det svårt att förmedla en tydlig organisationsidentitet, som dessutom är legitim. LÄS MER