Sökning: "organisationskapital"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet organisationskapital.

  1. 1. Rapportering av intellektuellt kapital -Betydelsen av intern rapportering vid radikala inkrementella innovationer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Falk; Annie Persson; [2012-06-19]
    Nyckelord :Rapportering av intellektuellt kapital; humankapital; relationskapital; organisationskapital; mätning av intellektuellt kapital; radikala och inkrementella innovationer.;

    Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Immateriella tillgångar fått en viktig och avgörande roll för att skapa konkurrensfördelar. I och med att företag kontinuerligt investerar i immateriella tillgångar kan inte längre den traditionella finansiella redovisningen exakt uppskatta ett företags verkliga värde. LÄS MER