Sökning: "organisationskultur vård"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden organisationskultur vård.

 1. 1. ”Det sitter i väggarna” : En kvalitativ studie om poliskvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Ahlberg; Ellen Wahle; [2021]
  Nyckelord :likabehandling; organisationskultur; organisationsidentitet; kåranda; humor; jämställdhet; polis och hierarki;

  Sammanfattning : Studien har undersökt polismyndighetens organisationskultur utifrån ett genusperspektiv, där poliskvinnors upplevelser studerats. Syftet med studien är att finna förståelse för organisationskulturen inom polismyndigheten, samt hur den upplevs inverka på det kollegiala bandet och individens identitet. LÄS MER

 2. 2. Kan vi prata om det här? : En studie om medarbetares upplevelse av energisamtal som en arbetsmiljöinsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Terés Lidén; Sanna Nyberg; [2020]
  Nyckelord :performance appraisals; one-on-one; leadership; communication; organizational culture; stress; psychosocial work environment; medarbetarsamtal; energisamtal; one-on-one-samtal; ledarskap; kommunikation; organisationskultur; psykosociala aspekter; stress;

  Sammanfattning : Stress och annan psykosocial ohälsa är ett stort arbetsmiljöprobleam på många arbetsplatser idag. För att kunna upptäcka signaler på psykosocial ohälsa i ett tidigt skede införde Borås Energi och Miljö, under hösten 2019, något de kallar energisamtal som en arbetsmiljöinsats. LÄS MER

 3. 3. Chefer i förbättringsarbete : en intervjustudie om första linjens chefers upplevelse av förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Carlström; Evelyn Olsson; [2020]
  Nyckelord :förbättringsarbete; implementering; första linjens chefer; upplevelse; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det ökade vårdbehovet i takt med minskade resurser, ställer krav på vårdorganisationer att bedriva förbättringsarbete. Det ligger i första linjens chefers uppdrag att utveckla och förbättra verksamheterna för att möta dessa krav som ställs på verksamheterna. LÄS MER

 4. 4. När fler behöver mer : Vilka organisatoriska förutsättningar får vård och omsorgschefer i den demografiska utvecklingen?

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Veronica Wiström; [2020]
  Nyckelord :manager; leader; conditions; demographic development; distance leadership; AIL; master´s thesis; chef; ledare; förutsättningar; demografisk utmaning; leda på distans; AIL; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer och sammanställning av policydokument ta fram chefers upplevelse av deras förutsättningar i sitt yrke och arbetsgivarens förväntningar och krav på chefernas prestation i den demografiska utvecklingen. Den teoretiska referensramen grundar sig i organisationsteori och organisationskultur för att ta med organisationernas strukturer kontra de kulturer som råder på arbetsplatser och synen på olika arbetsroller. LÄS MER

 5. 5. Mobilt vårdteam - En strategi för att klara av framtidens utmaningar och vårdbehov

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Andersson; Veronica Kvist; [2019-06-20]
  Nyckelord :Lean i sjukvården; transformativt ledarskap; medarbetarskap; organisationskultur; förändringsarbete; personcentrerad vård; tillgänglighet; vård av äldre; mobilt vårdteam.;

  Sammanfattning : Svensk sjukvård är sedan länge överbelastad och väntetiderna blir ständigt längre på grund avett ökat antal vårdsökande. Forskning visar på att andelen äldre av befolkningen kommer attväxa sig större vilket kommer att påverka tillgängligheten av vården negativt eftersom attpatientgruppen är resurskrävande. LÄS MER