Sökning: "organisationslärande"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet organisationslärande.

 1. 1. Kvalitetsuppföljnigar - en möjlighet för organisationslärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sandra Magnusson; [2020]
  Nyckelord :continuous improvement; learning organization; quality; quality controll; quality culture; responsibility and assignment comprehension; ansvars- och uppdragsförståelse; kvalitet; kvalitetskultur; kvalitetsuppföljning; lärande organisation; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the public sector, both audit and quality control processes play a vital part in governance model of today. The magnitude of the usage of the concept is so vast that it has been said that we are living in the audit society. The discussions that prevail are not whether they are needed, but how they should be carried out. LÄS MER

 2. 2. Konsten att lära sig av en kris - hur organisationers internkommunikation påverkar förutsättningarna för postkrislärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fredrik Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Organisationslärande; management learning; postkris; kriskommunikation; internkommunikation; organisationskommunikation; meningsskapande; meningsgivande; postkrislärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur ett kommunikativt perspektiv, tillsammans med teorier om meningsskapande och meningsgivande, kan användas för att bilda en djupare förståelse för organisationslärande efter en kris. Organisationer försöker i allt större utsträckning kapitalisera på kriser genom att lära sig av dem, men forskning visar att de ofta misslyckas med detta. LÄS MER

 3. 3. Från kris till kunskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kajsa Ulfsdotter; Hanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Organisationslärande; kriskommunikation; efterkrisfasen; digitala medier; meningsskapande; single och double loop-lärande; resiliens; terrorism; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka efterkrisfasen hos Polismyndigheten, och hur Polisen har dragit lärdomar från terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Vidare undersöktes även hur lärdomarna har kommunicerats inom organisationen samt vilken syn Polisen har på kommunikation och lärande i digitala medier. LÄS MER

 4. 4. Krisers effekt på organisationslärande : En fallstudie på Göteborgs nation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Astrid Tipner; Robin Ylitalo; [2016]
  Nyckelord :Kriser; Organisationslärande; Styrsystem;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har påvisat ett positivt samband mellan styrsystem och huruvida en organisation kan agera lärande eller inte. Det är därför av intresse att studera hur krisers påverkan på en organisations styrsystem ter sig samt hur det i sin tur får organisationen i fråga att tillämpa lärande. LÄS MER

 5. 5. Behovsstyrd kommunikation. Ett förarbete för Pedagog Göteborg.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Charlotta Parkås; [2015-08-17]
  Nyckelord :organisationskommunikation; lärande organisation; organisationslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa underlag för behovsstyrd kommunikation på Pedagog Göteborg.Teori: Teorin tar sin utgångspunkt i forskning kring organisationer och fokuserar därefter på en lärande organisation, lärande inom organisationen och specifikt lärande för pedagoger. LÄS MER