Sökning: "organisationsmetaforer gareth morgan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden organisationsmetaforer gareth morgan.

  1. 1. Olika modellering av vårdprocesser utifrån metaforiska perspektiv : – Skapar det nya drivkrafter för processutveckling?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Caroline Fruberg; My Jonsson; [2010]
    Nyckelord :Process modeling; Care process; Metaphor; Perspective; Development; Models; Brain; Organism; Machine; Process; Modellering; Processkartläggning; Vårdprocess; Metafor; Perspektiv; Utveckling; Modeller; Hjärna; Organism; Maskin;

    Sammanfattning : The study was conducted in Jönköping County Chamber of fibrillation and is about change and improvement of process modeling technology. The process for treating patients with fibrillation is in the need to evolve and improve. LÄS MER