Sökning: "organisationsnivå gruppnivå individnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden organisationsnivå gruppnivå individnivå.

 1. 1. Anpassningar är till för alla barn! : Förskollärarnas uppfattningar av arbete med anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Danijela Dedic Jovanovic; Jennie Andréason; [2023]
  Nyckelord :Anpassningar; inkluderande förhållningssätt; innehåll; kommunikation och lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att genom att ta del av några förskollärares uppfattningar bidra med kunskap om hur arbetet med anpassningar i förskolan kan gestalta sig på organisations-, grupp- och individnivå. De frågeställningar som vi utgår från är: Hur definierar några förskollärare anpassningar i förskolan? Vad innebär arbetet med anpassningar i förskolan enligt förskollärarnas uppfattningar? Vad bidrar anpassningarna i förskolan till enligt förskollärarnas erfarenheter? För att få ett helhetsperspektiv av informanternas berättelser och eftersom vi tittar på hur förskollärarnas uppfattningar av anpassningar i förskolan ser ut både på organisations-, grupp- och individnivå har vi valt att använda oss av systemteorin som vårt teoretiska ramverk. LÄS MER

 2. 2. "Jag försöker mitt bästa" : En studie om elevers upplevelse av känsla av sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jessica Peterzén; [2022]
  Nyckelord :Autism; KASAM; känsla av sammanhang; salutogent perspektiv; språkstörning.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien avser att ge ett elevperspektiv på elevernas känsla av sammanhang i skolan, i en förhoppning att det skapar en förståelse och en ökad kunskap för lärare och speciallärare. Med studien önskas att de funderar kring de tre komponenterna i känsla av sammanhang, vilka är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, och hur arbetat på den egna arbetsplatsen kan utvecklas utifrån vad eleverna förmedlat i studien. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer vid stadieövergångentill årskurs sju : Elevers kunskapsutveckling och stödbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Larsen; [2022]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska systemteori; matematik; mottagande; stadieövergång; stödbehov;

  Sammanfattning : Larsen, Linda (2022). Stadieövergången till årskurs sju – elevers fortsatta kunskapsutveckling och stödbehov i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Några pedagogers uppfattningar om anpassningar i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Bengtsson; Sylvia Sörliden; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bengtsson, Malin och Sörliden, Sylvia (2022). Några pedagogers uppfattningar om anpassningar i matematikundervisning. Speciallärarprogrammet Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 5. 5. Elevers berättelser om matematik : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :ola tindberg; [2021]
  Nyckelord :Elevperspektiv; livsberättelser; matematiksvårigheter; matematikångest; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tindberg, Ola (2018). Elevers berättelser om matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER