Sökning: "organisationsteori inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden organisationsteori inkludering.

 1. 1. "När man har olika professioner men hjälps åt" : En kvalitativ studie av gymnasielärares upplevelse av samarbetet med specialpedagogen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Åsa Gärdestam; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagog; gymnasielärare; samarbete; inkludering; extra anpassningar; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskap om hur samarbetet mellan gymnasielärare och specialpedagog ser ut när det gäller elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Ett samarbete som syftar till inkludering av alla elever i skolan och där forskningen visar att specialpedagogens yrkesroll ibland ses på olika sätt beroende på profession. LÄS MER

 2. 2. Skolans arbete med extra anpassningar : Ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Nilsson; John Ericson; Filip Giselsson; [2020]
  Nyckelord :Adhocrati; byråkrati; extra anpassningar; inkludering; likvärdig utbildning; specialpedagogik; Skrtic´s organisationsteori;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 infördes extra anpassningar i Skollagen (2010:800). Med det ålades skolan krav på tidiga stödinsatser då en elev riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i ett eller flera skolämnen. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - Ett särskiljande inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Da Silva Broberg Jacqueline; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; organisationsförändringar; organisationsteori; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractDa Silva Broberg, Jacqueline (2019). En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. TAKK – en del i en tillgänglig lärmiljö i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Brandt; Annika Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Kommunikation; Flerspråkighet; Förändringsarbete; Inkludering; Organisation; Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation TAKK ;

  Sammanfattning : SammanfattningEriksson, Annika & Brandt, Sara (2019) TAKK- en del i en tillgänglig lärmiljö i förskolan (Sign Supported Speech – a Way to Achieve an Accessible Learning Preschool Enviroment) en kvalitativ studie om förskolechefers och specialpedagogers syn på TAKK som en utbildningsinsats i förskolan. BakgrundVi arbetar som förskollärare i en kommun som har bedrivit utbildningsinsatser under ett antal år för att utbilda pedagogerna i TAKK. LÄS MER

 5. 5. Specialundervisning på tre sätt: en kvalitativ undersökning om hur en norsk ungdomsskola organiserar specialundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Dahl; Katarina Löfström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Speciallärarprogrammet SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Ann-Katrin SwärdExaminator: Girma BerhanuRapport nr: HT18-2910-272-SLP610Nyckelord: Norge, Specialundervisning, Skolorganisation, Inkludering Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur specialundervisning organiseras och genomförs i en norsk kommunal ungdomsskola. Studien gäller elever i behov av specialundervisning och har inte begränsats till elever med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER