Sökning: "organisationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 525 uppsatser innehållade ordet organisationsteori.

 1. 1. Idealisk praktik och verksamhetens villkor : behandlingsassistenter inom SiS särkilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jimmy Hedlund; Alexander Bertolone; [2023]
  Nyckelord :Yrkesroll; SiS; tvångsvård; ungdomsvård; behandlingsassistent;

  Sammanfattning : The study has illustrated how treatment assistants within Statens institutionsstyrelses (SiS) special residential homes for young people portray a professional approach together with how they viewed their possibilities and limitations based on their professional role. The collection of data has taken place through a qualitative method in the form of interviews with the use of structural analysis for processing empirical data. LÄS MER

 2. 2. Suicidprevention inom socialpsykiatri : En kvalitativ studie om handläggares upplevelser av arbetet med suicidala klienter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Andrea Thunberg; Joline Juvél; [2023]
  Nyckelord :Suicide; suicide prevention; social psychiatry; cooperation; discretion.; Suicid; suicidprevention; socialpsykiatri; samverkan; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialpsykiatrins arbete med ärenden där det förekommer en suicidrisk och att genom respondenternas upplevelser uppmärksamma tänkbara utvecklingsområden inom det suicidpreventiva arbetet. Den kvalitativa studien genomfördes genom att intervjua sju handläggare inom socialpsykiatrin och materialet bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desiree Arksund; [2022-02-17]
  Nyckelord :likvärdig; utbildning; undervisning; rektorer; livsvärld; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. LÄS MER

 4. 4. Är rörligt det nya stabila? En kvalitativ fallstudie av Coops organisation i förhållande till kristider och det ökade behovet av lokala livsmedelsprodukter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Julia Nilsson; Thelma Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Organisationsteori; Beredskap; Lokalproducerat; Livsmedel; Kriser; Förändringsarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svårigheterna att upptäcka ADHD hos flickor : En kvalitativ studie om professionellas syn på arbetet med att upptäcka ADHD hos flickor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alva Andersdotter; Saga Stjerneklev; [2022]
  Nyckelord :ADHD in girls; gender; organisation; institutional logics; cooperation; ADHD hos flickor; genus; organisation; institutionella logiker; samverkan;

  Sammanfattning : Studien hade till syfte att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur professionella såg på ADHD-symtom hos flickor, samt hur de ansåg att arbetet med att upptäcka ADHD hos flickor i en tidigare ålder kunde underlättas, både genom samarbete och enskilt arbete. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika professioner; en kurator från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), en socialsekreterare, en skolkurator, en lärare samt en fritidspedagog. LÄS MER