Sökning: "organisationstyper"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet organisationstyper.

 1. 1. Underrättelsefunktion i en komplex och dynamisk miljö : ur ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Thomas Ottosson; [2018]
  Nyckelord :Underrättelsesystem; komplex; dynamisk; Weber; Mintzberg; adhokrati; ASIFU; ISR TF;

  Sammanfattning : En underrättelsefunktion som ska hantera en motståndare i en komplex och dynamisk miljö ställs inför en svår uppgift. Möjligheterna till framgång ökar om flera olika inhämtningsmetoder nyttjas i kombinerade underrättelseoperationer. LÄS MER

 2. 2. Snapshots av ordnätet : En studie av ordassociationer, lexikal interaktion och organisation av det mentala lexikonet

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Natalia Carlsson; [2018]
  Nyckelord :det mentala lexikonet; ordassociationer; fonologiska associationer; syntagmatiska associationer; paradigmatiska associationer; ej klassificerbara associationer; ordfrekvens.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har man med hjälp av ordassociationstest studerat utveckling och organisation av människors mentala lexikon. I det multikulturella Sverige växer intresset för frågan om ordinlärning och ordorganisering hos andraspråksinlärare. Det finns ett behov av forskning i området ur ett kontrastivt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. De policyprofessionella och ansvarsutkrävande : En teoretisk fortsättning på den explorativa ansatsen om de policyprofessionella

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Josefsson; [2017]
  Nyckelord :policyprofessionella; ansvarsutkrävande; representativ demokrati;

  Sammanfattning : Aktörer som kan utöva offentlig makt utan ha blivit framröstade i demokratiska val har länge intresserat statsvetare, och under de senaste åren har intresset dessutom spridit sig utanför den akademiska världen. Boken ”Makt utan mandat” är ett av de senaste bidragen till forskningsfältet. LÄS MER

 4. 4. Ett företag inom textilindustrin och dess samarbete med en Multi-Stakeholder Initiative

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Fransson; Adam Gustafsson; [2016-09-05]
  Nyckelord :Multi-Stakeholder Initiative; Institutionell teori; Klubbteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Sambandet mellan produktion och hållbarhetsproblematik är idagens världsordning tydligt. Då många produktionsländer saknar adekvat lagstiftning eller en fungerandestatsapparat har privata regleringssystem vuxit fram för att adressera denna problematik. LÄS MER

 5. 5. Myten om projektbaserade organisationer : En kvantitativ studie om managementinnovation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Enander; Oscar Hedkrok; [2016]
  Nyckelord :Project-based organizations PBO ; Management innovation MI ; Administrative innovation; Organizational innovation; Community Innovation Survey CIS ; Quantitative research; Projektbaserade organisationer PBO ; Managementinnovation MI ; Administrativ innovation; organisatorisk innovation; Community Innovation Survey CIS ; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Utifrån dagens litteratur kring projektbaserade organisationer (PBO) kan tre problem identifieras: 1) motsägande resultat gällande om organisationsformen PBO främjar innovation, 2) överdrivet fokus på teknisk innovation i dessa sammanhang samt 3) bristfällig systematik i dessa typer av studier. Av denna anledning har vi genomfört en kvantitativ studie för att bidra med mer systematik i debatten kring PBO och innovation. LÄS MER