Sökning: "organisationsutveckling i offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden organisationsutveckling i offentlig sektor.

 1. 1. ”VERKTYGET SKAPAR EN TRYGGHET FÖR MIG MEN FRAMFÖRALLT FÖR BRUKAREN” En kvalitativ studie om digital transformation med teknisk implementering – ur ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Natalie Dalberg Larsson; Linnea Stensson; [2017-09-29]
  Nyckelord :förändringsarbete; kompetensutveckling; medarbetarperspektiv; digital transformation; teknisk implementering; deltagande; påverkbarhet; anpassning; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka de anställdas möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för den tekniska implementeringen och vilken betydelse möjligheten haft för upplevelsen av den nya teknikens användbarhet och tillgänglighet. Teori: Organisationsutveckling och förändringsarbete; Human Resources-perspektivet som utgångspunkt med Kotters (1992) modell för förändringsstrategi i åtta stadier som fundament. LÄS MER

 2. 2. Från diagnos till dialog - en studie om medarbetarnas delaktighet vid ett förändringsarbete inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jonathan Ottosson; [2014-10-02]
  Nyckelord :Delaktighet; Dialogisk organisationsutveckling; Double-Loop Learning; Organisationsförändring; Vision;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa det förändringsarbete som är genomfört på Sahlgrenska Kirurgen. Fokus i studien ligger på informanternas upplevelse för möjligheten till delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Varaktigt engagemang i praktiken : En studie om faktorer som bidrar till hållbar organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Fahlgren; [2014]
  Nyckelord :Drivkraft; Förtroende; Ledarskap; Medarbetare; Organisationsutveckling; Varaktigt engagemang;

  Sammanfattning : Studien avhandlar upplevelser kring vad som skapar varaktigt engagemang hos medarbetare i organisationsutvecklingsprojekt. Utifrån en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats formulerades en teoretisk bakgrund av tidigare forskning inom ämnet och en empirisk studie genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Lean som styrmodell i offentlig sektor : en kvalitativ fallstudie av kommunala förvaltningar i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emmelie Lundgren; Sophia Petersson; [2014]
  Nyckelord :lean; offentlig sektor; ekonomistyrning; styrmodell; kommunal verksamhet; organisationsutveckling; New Public Management;

  Sammanfattning : Lean har ökat i populäritet inom den offentliga sektorn men den forskning som finns om lean i detta sammanhang är fortfarande begränsad. Syftet med uppsatsen är att analysera hur lean tillämpas i svensk offentlig sektor och om lean är en meningsfull satsning försvenska kommuner. LÄS MER

 5. 5. CIO 2.0 : Kunskapsområden och utmaningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Daniel Jonsson; Linus Schälin; [2013]
  Nyckelord :CIO; Chief Information Officer; CIO-role; Role perspective; Organizational development; Knowledge areas; Strategic knowledge; IT knowledge; Business knowledge; Competitive advantage; Leadership knowledge; Communicative knowledge; Challenges; CIO; Chief Information Officer; CIO-rollen; Rollperspektiv; Organisationsutveckling; Kunskapsområden; Strategiskt kunnande; IT-kunnande; Verksamhetskunnande; Konkurrensfördelskunnande; Ledarskapskunnande; Kommunikativt kunnande; Kunskapsbehov; Utmaningar;

  Sammanfattning : Rollen som CIO är komplicerad och i ständig förändring. Rollinnehavaren ska förändra och förbättra organisationen samtidigt som CIO-rollen skapades utifrån ett behov av att erhålla en överblick och kunskap om vilka effekter beslut får. I dagsläget ligger mycket fokus på att CIO-rollen ska bidra med ökat värde till organisationen. LÄS MER