Sökning: "organisatorisk arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden organisatorisk arbetsmiljö.

 1. 1. THE SHOW MUST GO ON - En kvalitativ studie om scenkonstnärers upplevelser av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet inom scenkonstbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Aldenlöv; Lisa Carlund; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Scenkonst; Psykosocial arbetsmiljö; Fysisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur scenkonstnärer upplever deras arbetsmiljö och arbetet med deras fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta ansågs vara ett relevant forskningsområde då scenkonsten är en ovanlig bransch och utgör en utmanande kontext gällande arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid. En kvantitativ studie om förväntningen att ständigt vara anträffbar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Jonatan Larsson; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med teknologins framfart har kommunikationen mellan personer underlättats, vilket har resulterat i en ökning av arbetsrelaterad kontakt utanför arbetstid. Denna utveckling har accelererats till följd av Covid-19-pandemin, där möjligheten till arbetsrelaterad kontakt utanför arbetsplatsen har möjliggjort för organisationer att bedriva verksamhet under rådande pandemi. LÄS MER

 3. 3. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 4. 4. Utredningsarbete – en förpappringsprodukt, för vem och till vad? : En kvalitativ studie i utredningsarbete för HR-specialister i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Marie Sjölin; [2023]
  Nyckelord :Investigations; New Public Management; control system; responsibility; HRtransformation; organizational justice; legitimacy; new institutional theory; isomorphism; decoupling loosely coupled.; Utredningar; New Public Management; kontrollsystem; ansvar; HRtransformation; organisatorisk rättvisa; kunskap; erfarenhet; legitimitet; nyinstitutionell teori; isomorfism och isärkoppling löskoppling.;

  Sammanfattning : Dagens organisationer kontrolleras allt mer, där granskning och mätning tenderar att genomföras av all dokumentation som behandlats i offentlig verksamhet. I förlängningen är utredningar i offentlig verksamhet idag en vanligt förekommande arbetsuppgift för HR specialister och syftet med studien är att undersöka betydelsen av utredningar i kommuner. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i skolan : En kvalitativ studie om det praktiska genomförandet och rektorers uppfattning om värdet av det för lärare och elever

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Pernilla Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :health factors; organizational and social work environment; promote; school climate; teachers; friskfaktorer; främja; lärare; organisatorisk och social arbetsmiljö; skolklimat;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan i skolan är hög både bland lärare och elever. I arbetsmiljöarbete kan fokus antingen vara på att främja hälsa eller förebygga ohälsa. De organisatoriska och sociala arbetsmiljömålen syftar till att arbeta för hälsa. LÄS MER