Sökning: "organisatorisk effektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden organisatorisk effektivitet.

 1. 1. Professionell logik eller kommersiell logik, varför inte både och? : En studie om revisorns dualitet i sitt vardagliga arbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2020]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Institutional logic; Profession; Professionalism; Professional logic; Commercial logic; Clan control; Hybrid-professional; Bureaucratic control; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Institutionella logiker; Profession; Professionalism; Professionell logik; Kommersiell logik; Hybrid-professionell; Clan control; Byråkratisk styrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revision har en viktig samhällsfunktion i och med sitt syfte att oberoende granska finansiell information. Det kan i mångt och mycket härledas till professionell logik, med en utgångspunkt i hög kvalitet och expertis i det utförda arbetet. LÄS MER

 2. 2. Vilka yttre faktorer är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer? : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Leivald; Sulin Yusuf Rasit; [2020]
  Nyckelord :Employee Engagement; Employee Motivation; Organizational Effectiveness; Key Performance Indicators; Performance Measures; Burnout; MBI-GS; Maslow s Hierarchy of Needs; Personalengagemang; personalmotivering; organisatorisk effektivitet; KPI; prestationsmått; utbrändhet; MBI-GS; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka yttre faktorer som är av betydelse för personalengagemang och hur dessa är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer. Metod: Metodvalet för studien utgår från ett kvalitativt, socialkonstruktionistiska perspektiv med tio semistrukturerade intervjuer med mellanchefer på medelstora till stora organisationer. LÄS MER

 3. 3. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. LÄS MER

 4. 4. Sjukvårdskris och svalt mottagande av AI, hur går det ihop? : En fallstudie i vilka faktorer som har störst påverkan på införandet av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lia Forslund; Sofia von Mentzer; [2020]
  Nyckelord :Sjukvård; Radiologi; Artificiell Intelligens AI ; Technology-Organization-Environment Framework TOE ; AI-Adoption Decision Model;

  Sammanfattning : Det svenska sjukvårdssystemet är konstant under hög press och situationen benämns ofta i media som en sjukvårdskris. Radiologin är en av de medicinska discipliner som drabbats av en kontinuerligt ökande arbetsbelastning och personalbrist. Detta sätter sjukvården i en situation att konstant tvingas väga effektivitet mot kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Implementation of a Value-Based Pricing Model for a Customised Metal Recycling Solution

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Melika Abedi; Elin Thun; [2020]
  Nyckelord :Stainless Steel Industry; Metal Recovery; Sustainability; Material Reuse; Circular Economy; Customer Value; Pricing Management; Pricing Models; Value-Based Pricing; Rostfria Stålindustrin; Metallåtervinning; Hållbarhet; Materialåteranvändning; Cirkulär Ekonomi; Kundvärde; Prishantering; Prissättningsmodeller; Värdebaserad Prissättning;

  Sammanfattning : As the stainless steel industry continues to grow, so does the environmental impacts generated by the various production processes. Such impacts not only affect the environment but pose great health concerns for humans and other living things. Therefore, it is necessary for all stakeholders to continuously improve their sustainability work. LÄS MER