Sökning: "organisatorisk rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden organisatorisk rättvisa.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Prediktorer för högskolelärares avsteg från regler och intention till regelefterlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils Johansson; [2020]
  Nyckelord :university; higher education institution; teacher; examiner; public sector official; rule-breaking; rule compliance; högskola; universitet; lärare; examinator; avsteg från regelverk; regelefterlevnad; regelbrott; statstjänsteman; myndighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Som statsanställda ska lärare vid Sveriges statliga universitet och högskolor lojalt följa de regler som gäller för verksamheten. Mer kunskap behövs dock kring de faktorer som predicerar högskolelärares förhållningssätt till och arbete i enlighet med det regelverk som gäller i kontakten med studenterna och vid bedömning av studentprestationer. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av organisatorisk osäkerhet, procedural rättvisa och organisationsidentitet vid en potentiell organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Hörvallius; Mathilda Nedelius; [2020]
  Nyckelord :Organizational uncertainty; procedural justice; emotional and cognitive organizational identity; Organisatorisk osäkerhet; procedural rättvisa; emotionell och kognitiv organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka arbetstagares upplevelser av organisatorisk osäkerhet, procedural rättvisa och organisationsidentitet vid en potentiell organisationsförändring. Den potentiella organisationsförändringen skulle innebära en separering av ett affärsområde från resterande koncernen. LÄS MER

 4. 4. Personlighet och dess samband med studenters upplevelse av organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Andreas Vahlgren; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk rättvisa; personlighet; studenter; femfaktorteorin; universitet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker sambandet mellan studenters personlighet och deras upplevelse av organisatorisk rättvisa. För att göra detta används femfaktorteorin för att mäta de olika personlighetsdragen. Analysens dataunderlag består av totalt 255 respondenter från tre olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet. LÄS MER

 5. 5. Är Corporate Social Responsibility ett renhårigt koncept? En studie om CSR, HR och organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olof Lindmark; Cristian Camilo Velásquez; [2017-02-28]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Organizational Justice; Human Resources HR ; Human Resources Management HRM ;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis first intention is to understand the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) from an organizational justice perspective, understanding how companies who work with CSR is strategically planned in relation to the companies’ co-workers. The second intention is to understand the relationship between CSR and HR in the participating companies. LÄS MER