Sökning: "organisatorisk struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden organisatorisk struktur.

 1. 1. Kunskapsdelning i IT-konsultbolag : En studie om hur kunskapsintensiva verksamheter som IT-konsultbolag delar kunskap ur ett värdenätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emelie Björk; Erica Johnsson; [2019]
  Nyckelord :IT-konsultbolag; kunskap; kunskapsdelning; kunskapshantering; värdenätverk.;

  Sammanfattning : Kunskap är en viktig organisatorisk tillgång, särskilt i sådana kunskapsintensiva verksamhetersom IT-konsultbolag utgör. Tidigare forskning inom Knowledge Management har identifieratbehov av fler studier om hur IT-konsultbolag delar sin kunskap genom att hantera denindividuella kunskapen och organisatoriska kunskapen inom verksamheten. LÄS MER

 2. 2. ”En otrolig kreativitet” - hur projektbaserat arbete i offentlig förvaltning kan upplevas av de anställda

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolina wilse; [2019]
  Nyckelord :Offentlig verksamhet; SDT; Multiprojektmiljö; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur projektbaserat arbete i offentlig förvaltning kan upplevas av de anställda, fokus ligger på motivationsfaktorer. Studien hämtar sin empiri från en avdelning som gått från att vara en traditionell kommunal verksamhet till att jobba helt projektbaserat. LÄS MER

 3. 3. Övergång till en projektbaserad organisation : En förändringsresa hos IT-företaget Qsys Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Micaela Lundmark; Madelene Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Projektbaserad organisation; Projekt; Förändringsledning; Projektledning;

  Sammanfattning : Syfte–Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras i en mindre organisation inom IT- och mjukvarubranschen. För att besvara studiens syfte utformades två frågeställningar: Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  Metod–En förstudie genomfördes för att ge författarna en bild av studiens problemområde, samt för att forma studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Organisatorisk tillit : En kvalitativ studie av en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Patric Samuelsson; Amanda Thodén; [2019]
  Nyckelord :Organizational trust; bureaucratic structure; trust-based governance; public activity; acts of trust; perceived organizational support; change; Organisatorisk tillit; Byråkratisk struktur; Tillitsbaserad styrning; Statlig verksamhet; Handlingar av tillit; Upplevt organisatoriskt stöd; Förändring;

  Sammanfattning : Tillit som begrepp blir allt viktigare som organisatoriskt styrmedel desto mer kunskapsintensiv organisationen blir. I studiens undersökta organisation läggs ett större ansvar på tjänstemannens kunskap samtidigt som verksamheten karaktäriseras av regler och riktlinjer som avspeglas i processtyrning och kontroller som upplevs begränsa ansvaret. LÄS MER

 5. 5. ”In this case FIFA is the damaged party” : En kvalitativ analys av FIFA:s kriskommunikationsstrategier och retoriska uttryck i samband med mutskandalen 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Fransson Wetter; [2019]
  Nyckelord :Fifa; corruption; organizational culture; confidence crisis; crisis communication strategies; rhetoric; reconstruction; Fifa; korruption; organisationskultur; förtroendekris; kriskommunikationsstrategier; retorik; återuppbyggnad;

  Sammanfattning : En kris kan drabba vilken organisation som helst, när som helst. Om krisen har orsakats av medlemmar inom organisationen, är det mycket troligt att organisationen även får genomgå en organisatorisk förtroendekris. Följande studie behandlar Féderation Internationale de Football Associations (Fifa:s) mutskandal som uppdagades våren 2015. LÄS MER