Sökning: "organisatoriskt lärande"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden organisatoriskt lärande.

 1. 1. Lärande och ledande : En kvalitativ studie om kunskapsspridning och lärande organisation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hilda Hansson; Hanna Berntson; [2020]
  Nyckelord :learning organization; organizational learning; knowledge management; leadership; kaizen; tacit knowledge; lärande organisation; organisatoriskt lärande; knowledge management; ledarskap; kaizen; tyst kunskap;

  Sammanfattning : För att bli en framgångsrik organisation talar man om kunskap– och lärprocesser som går genom organisationen, från individen till högsta ledningen. Det innebär att den kunskap som finns hos individerna måste synliggöras, delas, spridas och tas i bruk av andra i organisationen. I denna uppsats ligger fokus på processen. LÄS MER

 2. 2. Jobbigt med job-hopping? : En kvalitativ studie om hur hög personalomsättning påverkar förutsättningarna för organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Flodin; Johanna Samuelson; [2020]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; 4I-processen; Personalomsättning; Informellt lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur hög personalomsättning påverkar förutsättningarna för organisatoriskt lärande genom att undersöka hur det informella lärandet på individ- och gruppnivå påverkas av att medarbetare ofta byts ut. För att uppnå syfte och frågeställningar har vi genomfört kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär med sex medarbetare från en statlig myndighet. LÄS MER

 3. 3. Agil arbetsmetodik - En självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jeanette Linderberg; [2020]
  Nyckelord :Agilt arbetssätt; storskalig agil transformation; utmaningar; framgångsfaktorer; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Det krävs en flexibel organisation för att kunna konkurrera i en värld med ständig förändring. För att kunna bemöta disruptiva innovationer och anpassa sig efter nya marknadstrender har det så kallade agila arbetssättet lyfts fram. LÄS MER

 4. 4. “Det handlar verkligen om att se till medarbetare, det är ju någonstans dem du köper.” : En kvalitativ studie som belyser betydelsen av HR-funktionen för en välfungerande integrering av medarbetare vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Boestad Schön; Klara Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Integration of employees; merger acquisitions; knowledge transfer; communication; presence; personal contact; planning; Integration av medarbetare; företagsförvärv; förändringsarbete; kunskapsöverföring; kommunikation; närvaro; personlig kontakt; planering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur HR arbetar med att integrera nya medarbetare i samband med företagsförvärv. Detta görs genom forskningsfrågorna “Hur ser processen ut för kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv?”, “Hur ser HR- specialister på utmaningar och problem i processen för kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv?” samt “Hur påverkar HR:s delaktighet i processen utfallet?”. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgruppens syn på arbetsplatsträffens funktion : Ett forum för kollektivt och organisatoriskt lärande?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Roger Bökman; [2016]
  Nyckelord :Arbetsklimat; arbetsplatslärande; kultur; singel- och double-loop learning; theories-in-use;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt förutsättningar för lärande i organsationen med arbetsplatsträffen som grund. Teorin utgår ifrån Argyris & Schön teorier om esposed theories och theories in use och kopplat till detta singel- och double-loop lärande. LÄS MER