Sökning: "organisera verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden organisera verksamhet.

 1. 1. Idrott och hälsa – ”i det lilla och i det stora” Rektorers uppfattning om möjligheter till fysisk aktivitet på gymnasiesärskolans individuella program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Prosell; Maria Yderstedt Rödholm; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; ekologisk systemteori; frirum; tematisk analys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet minskar i tonåren speciellt för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är ett aktuellt ämne som diskuteras flitigt i samhället just nu. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 3. 3. Minska avvikelser i tillverkningsdokument : En fallstudie om avvikelser i tillverkningsdokumentation och åtgärder som kan minska antalet avvikelser.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Christoffer Hagren; Jonas Hultgren; [2020]
  Nyckelord :Deviations; Digitize; Document handling; Management; Organization culture; Stress; Utilizing competences; Working environment.; Arbetsmiljö; Avvikelser; Digitalisera; Dokumenthantering; Kompetensnyttjande; Ledarskap; Organisationskultur; Stress.;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to create an understanding of the factors contributing to deviations in the internal document handling at a manufacturing company. When minimising the faults in the document it leads to higher effectiveness for the company. Method – A case study has been conducted at a company. LÄS MER

 4. 4. Det var entreprenörens klarsynthet i att det här innebar affärsmöjligheter : entreprenörens roll i internationaliseringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Flood Hörberg; Saga Nyblom; [2020]
  Nyckelord :internationalisering; inträdesprocess; entreprenör; entreprenörskap; effectuation; karaktärsdrag hos en entreprenör;

  Sammanfattning : Forskning om företags internationalisering är idag ett bredare fält jämfört med tidigare. Det tycks finnas ett större fokus på entreprenörens roll i internationaliseringsprocessen, vilket studien syftar till att undersöka. Entreprenören har påverkan på företaget och är en drivande faktor i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Kyrkoherde - fornkyrklig biskop eller modern VD? : Organisationens påverkan på kyrkoherdens roll och uppgifter i stora och mellanstora pastorat i Svenska kyrkan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Cimbritz; [2020]
  Nyckelord :vicar; leadership; organization; parish; multi-parish benefice; structure; Church of Sweden; kyrkoherde; ledarskap; organisation; församling; pastorat; struktur; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The aim for this master’s thesis is to explore and explain how vicars and chairmen of church councils understand the role and tasks of the vicar in large and middle-sized multi-parish benefices in these new and bigger organizations that took shape after the organizational change 2014 in Church of Sweden. The study is based on interviews with six vicars and four chairmen in four large and two middle sized multi-parish benefices in four different dioceses. LÄS MER