Sökning: "organisk Rankine-cykel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden organisk Rankine-cykel.

  1. 1. Operation of the heat and power complex Alatyr to power Russian oil and gas facilities

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Boris Boltyanskiy; [2019]
    Nyckelord :energy efficiency; petroleum industry; remote oil fields; organic Rankine cycle; energieffektivitet; petroleumindustrin; avlägsna oljefält; organisk Rankine-cykel;

    Sammanfattning : B. Boltyansky Operation of the heat and power complex Alatyr to power Russian oil and gas facilities, Master's Dissertation, 2017 - 102 pages, 26 tables, 30 figures Supervisor Prof. V. G. LÄS MER