Sökning: "organismic integration theory"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden organismic integration theory.

 1. 1. ”Mobilen finns ju där, närmast” : En undersökning om barns informationssökning vid egeninitierade och styrda uppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Flodström; [2023]
  Nyckelord :informationssökning; informationsbehov; inre och yttre motivation; barn;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain a better understanding of children’s tendencies when searching information, by exploring how their motivation and information searching capabilities are affected and shaped depending on whether the assignment derives from internal or external motivation. These tendencies will be analysed by examining what different tools the children use as well as how the information is gained. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers motivation och utbrändhet inom elitidrott : En kvantitativ enkätstudie i Sveriges nationellt godkända idrottsutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Egegård; Ludwig Johansson; [2021]
  Nyckelord :Burnout; elite athlete sport; nationally approved sports education NIU ; Sport motivation scale-6; Athlete burnout questionnaire; Self-determination theory; Motivation; utbrändhet; elitidrott; NIU; Sport motivation scale-6; Athlete burnout questionnaire; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur elever på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) motiveras till sin idrott i enlighet med Self-determination Theory och Organismic Integration Theory, med hjälp av en modifierad Sport Motivation Scale (SMS-6). Vidare syftar studien till att undersöka om elever på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) upplever utbrändhet, med hjälp av Athlete Burnout Questionnaire (ABQ). LÄS MER

 3. 3. Personlighetsdrag som förklaring för motivation på arbetet : En kvantitativ studie om sambandet mellan extraversion och upplevelsen av inre motivation på arbetet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Pauline Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ständiga uppkomsten av nya teorier inom både personlighet och motivation intresserar många och används flitigt av organisationer i sitt personalarbete. Tidigare forskning har visat att det finns en tydlig koppling mellan olika personlighetsdrag och motivation, vilket ger möjligheten till att skräddarsy arbetetsuppgifterna utefter vilka personlighetsdrag medarbetaren visar höga nivåer av. LÄS MER

 4. 4. Motivation ur ett elevperspektiv : Kvalitativ studie om elevers motivation i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Branko Djakovic; Benjamin Sacic; [2017]
  Nyckelord :motivation; Inre- och yttre motivation; OIT; Idrott och Hälsa; Elevperspektiv;

  Sammanfattning : Motivation contributes to increased learning where a number of factors like student participation, interest and relationship between students and teachers play a crucial role. The aim of the study was to examine what makes motivated students feel motivated or unmotivated during physical education class. LÄS MER

 5. 5. Relation som motivator : En intervjustudie om hur några lärare arbetar med att motivera omotiverade elever till att delta i idrott och hälsa

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sara Svensson; [2016]
  Nyckelord :Motivation; Idrott och hälsa; Lärares arbetssätt; Organismic Integration Theory;

  Sammanfattning : The purpose with this thesis is to examine how some teachers working to motivate unmotivated pupils to participate in physical education and the possibilities/difficulties that exist in the work. The aim is also to examine how some teachers define an unmotivated pupil in relation to participation. LÄS MER