Sökning: "organizational boundaries"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden organizational boundaries.

 1. 1. Improving Supply Chain Collaboration through Planned Change Towards an approach for change management in supply chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Norrman; Julia Franke; [2021-06-28]
  Nyckelord :Supply chain collaboration; collaboration enablers; change management; planned change;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Boundary Stories : Exploring Storytelling as a Tool for Inter-Organizational Learning of Crisis Response Capabilities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Herkevall; [2021]
  Nyckelord :storytelling; crisis management; organizational learning; complex adaptive systems; Covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : Given the unique nature of crises, a key capability of the crisis response system is to facilitate adaptive response structures in relation to the circumstances of any given crisis. This thesis views the crisis response system as complex adaptive system, in which adaptive response is an emergent phenomenon that occurs through the interactions of crisis response organizations within the crisis response system. LÄS MER

 3. 3. För ett levande landskap i Skåne : en studie om organisatoriska utmaningar inom grön infrastruktur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Dina Samir Ismail; [2021]
  Nyckelord :grön infrastruktur; klimatanpassning; översvämning; regionplan; ekosystemtjänster; miljöetik; innovation; ekonomi; lagstiftning;

  Sammanfattning : I århundraden har människan varit en bakomliggande faktor till den accelererande växthuseffekten. Idag är klimatförändringar en av de svåraste utmaningarna som människan står inför. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av samverkan vid utskrivning från slutenvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Klara Hellby; Jonas Boring; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; discharge; district nurse; home care; primary care; SAMSA IT nterface ; Distriktssköterska; hemsjukvård; primärvård; SAMSA; samverkan; utskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När patienter vårdas på sjukhus görs bedömning om förväntade behov efter att patienten är färdigbehandlad i slutenvården och ska gå hem. När behov av insatser i hemmet bedömts för att ge patienten en trygg utskrivning behöver slutenvård, öppenvård och kommun samverka. LÄS MER

 5. 5. ”ORÖRD MARK” : EN KVALITATIV STUDIE OM SOCIALARBETARES BESKRIVNINGAR AV SITT ARBETE KRING FRÅGOR OM UNGDOMARS SEXUELLA HÄLSA

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Laura Luthra; [2021]
  Nyckelord :BBIC; organization; sexual health; social services; social worker; SRHR; vulnerability; youth; BBIC; organisation; sexuell hälsa; socialarbetare; socialtjänsten; SRHR; sårbarhet; ungdomar;

  Sammanfattning : Forskning har visat att medan främjande arbete för sexuell hälsa bör vara inkluderat i socialt arbete finns det ett kunskapsgap om hur socialarbetare arbetar med den här frågan. Därutöver är det bevisat att kunskap om sexuell hälsa hos den yrkesverksamma generellt ger positiva resultat för målgruppen men att socionomstudenter ändå inte upplever sig vara tillräckligt rustade i dessa frågor på grund av inadekvat förberedande utbildning. LÄS MER