Sökning: "organizational hypocrisy"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden organizational hypocrisy.

 1. 1. Att leva upp till förväntningarna - Kommunalt miljömålsarbete ur ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Hansson; [2020]
  Nyckelord :MIljömålsprogram; Nyinstitutionell organisationsteori; Översättning; Materialisering; Glokalisering; Legitimitet; Särkopplingar; Hyckleri;

  Sammanfattning : Genom att ta utgångspunkt i ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv studeras de processer som det kommunala miljömålsarbetet består av. Studien utfördes som en fallstudie av miljömålsarbetet på en kommunal förvaltning och bygger på intervjuer med personer som på något sätt har eller har haft en nyckelroll i förvaltningens miljömålsarbete. LÄS MER

 2. 2. Hyckleri i förvaltningsberättelser? : En kvalitativ innehållsanalys om hur förvaltningsberättelser kan vara konstruerade för ett legitimitetssökande syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Berg; Tobias Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Organizational hypocrisy; legitimacy; administration reports; rhetorical manipulation; Organisatoriskt hyckleri; legitimitet; förvaltningsberättelser; skriftlig manipulation;

  Sammanfattning : Ett lagenligt sätt att förmedla väsentlig information till intressenter är genom organisationers årsredovisning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall enligt årsredovisningslagen innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat för det föregående räkenskapsåret. LÄS MER

 3. 3. Visionen “ett Stockholm för alla” - men finns det möjlighet för alla att delta? : En undersökning av styrdokuments beskrivning av möjligheter till deltagande i arbete för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i allmänhet och autismspektrumtillstånd i synnerhet i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carola Ax; Malin Norén; [2019]
  Nyckelord :Stockholm municipality; document study; neuropsychiatric disability; autism spectrum disorder ASD ; the learning organization; organizational hypocrisy; regulatory documents; text analysis; participation in work.; Stockholms stad; dokumentstudie; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; autismspektrumtillstånd AST ; den lärande organisationen; organisatoriskt hyckleri; styrdokument; textanalys; deltagande i arbete.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats till följd av bland annat den tekniska utvecklingen och ökade krav på stresstolerans och social kompetens. Vi har upptäckt ett forskningsgap gällande möjligheter för individer med autismspektrumtillstånd att delta på den svenska arbetsmarknaden genom anställning. LÄS MER

 4. 4. Earnings Management: A Way to Show Strength : The Financial Facades during IPOs: Evidence from Northern Europe

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Engdahl; Per Malmström; [2019]
  Nyckelord :Discretionary accruals; Organizational façades; Information asymmetry; IPO; Earnings management;

  Sammanfattning : Background: -Researchers have provided evidence that managers mislead stakeholders with organizational façades in the non-financial reports. However, few, if any, studies have studied if the reported information in financial reports is used in the same way. LÄS MER

 5. 5. Organizational façades and hypocrisy within sustainability reports : A qualitative content analysis of Royal Bank of Scotland’s sustainability reports between 2008-2013

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Edessa Demircioglu; Karoline Norheim; [2019]
  Nyckelord :Organizational façades; RBS Royal Bank of Scotland ; Organizational hypocrisy; sustainability report; legitimacy theory; stakeholder theory; customer; FCA Financial Conduct Authorities investigation;

  Sammanfattning : Abstract Background: Sustainability reporting is an important communication channel for corporations to increase legitimacy in the public eye and handle different stakeholder demands (Blanc et al., 2017). LÄS MER