Sökning: "organizational learning"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade orden organizational learning.

 1. 1. Autismvänliga miljöer i förskolan : En enkätstuide om autismvänliga miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Wilma Eriksson Fältebrant; Diana Jalal; [2023]
  Nyckelord :ASD; Autism spectrum disorder; learning environments; special educational perspectives; AST; Autismspektrumtillstånd; lärmiljöer; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : The following study focuses on autism-friendly learning environments designed in preschool. The aim of this study is to find out if the knowledge and experience of the teachers in Swedish preschools is sufficient to design adapted in-house environments for children with autism spectrum conditions. LÄS MER

 2. 2. Att organisera och leda förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Schmidt; [2023]
  Nyckelord :health promoting work; school leadership; school organization; systematic quality work; professional learning communities;

  Sammanfattning : Swedish school law stipulates that the work of student health teams in schools should be mainly health promoting. However, earlier scientific studies and reports from authorities show that most schools work aren’t. LÄS MER

 3. 3. Ju större verktygslådan är i ditt språk, ju större möjligheter har du som individ : En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie om svenska förskollärares upplevelser av att kunna utveckla en språkutvecklande praktik som verkar gynnande för alla barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rebeca Kvarnström; Hanna Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Early childhood education; Language development; Language-support-practices; Preschoolchildren; Variation in language knowledge.; Förskolebarn; Förskolans undervisning; Kompletterande kommunikativa insatser; Språkutveckling; Varierande språkkunskaper.;

  Sammanfattning : Språkutveckling är en stor del i varje barns liv där förutsättningarna för att ta till sig språkliga kunskaper kan variera från barn till barn. Studiens syfte är att belysa svenska förskollärares upplevelser och erfarenheter med att kunna utveckla en språkutvecklande praktik för alla barn, oavsett behov. LÄS MER

 4. 4. “Vi lär oss ju med kroppen för att det ska stanna i knoppen” : En kvalitativ studie om hur estetiska lärprocesser i relation till språkutveckling tolkas och används av högstadielärare inom svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emmy Holm; [2023]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; language development; Swedish as a second language;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how aesthetic learning processes in relation to language development are interpreted and used by three upper secondary teachers within the subject of Swedish as a second language. To do this, the study analyzes interviews with three teachers and their classroom teaching designs. LÄS MER

 5. 5. INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA : En kvalitativ studie om hur introduktion kan påverka nyanställdas lärande och vilja att stanna inom ett stort energiföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Stina Bengtsson; Ida Danieluk; [2023]
  Nyckelord :introduction program; introduction activites; employee retention; new employee turnover; job training; orientation; employee embeddedness; Onboarding; Onboarding activites; Introduction; Workplace learning; new employee; organizational socialisation; organizational socialization tactics; Introduktion; Onboarding; Socialisationstaktiker; Organisationssocialisation; Kompetensförsörjning; Arbetsplatslärande; Behålla; Lärmöjligheter; Vilja att stanna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER