Sökning: "orkestrering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet orkestrering.

 1. 1. Lärares användning av kommunikativa drag i svensk matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Moa Palm Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :math-talk; mathematic; communication; teaching; questions;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av kommuni- kativa drag för att skapa matematiska samtal där elevernas lärande och utveckling av matema- tiskt tänkande står i fokus. Det med fokus på lärarens orkestrering med hjälp av frågeställ- ningar samt uppmaning till att tänka tyst. LÄS MER

 2. 2. Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fatima Zahra El Bakouri; Madina Alieva; [2019-02-17]
  Nyckelord :Nyanlända elever; svårigheter; repertoarer; interkulturell pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Closed-Loop Orchestration Solution

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sonia Fernandes Pereira; Nejat Hamid; [2019]
  Nyckelord :Network Service Orchestration; Network Automation; feedback mechanism;

  Sammanfattning : Computer networks are continuously evolving and growing in size and complexity. New technologies are being introduced which further increases the complexity. Net- work Service Orchestration is all about pushing configuration out into the network devices automatically without human intervention. LÄS MER

 4. 4. Är matematikundervisningen som en öppen bok? : En kvalitativ fallstudie med fokus på hur två gymnasielärare i matematik förhåller sig till läroboken i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amanda Hovstam; [2019]
  Nyckelord :Didactic of mathematics; Textbook; Instruction material; Education in mathematics; Orchestrations; Instrumental genesis; Affordance; Pedagogical design capacity; Matematikdidaktik; Lärobok i matematik; Matematikundervisning; Orkestrering; Instrumentell genes; Affordance; Pedagogisk designkapacitet;

  Sammanfattning : Läroboken utgör en stor roll i gymnasielärares undervisning både då det handlar om planering och genomförande. Studien syftar till att besvara hur läroboken används av gymnasielärare och hur lärarna frångår den. Det handlar både om när läroboken används samt vilket innehåll i den som används. LÄS MER

 5. 5. Closed-Loop Orchestration Solution

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sonia Fernandes Pereira; Nejat Hamid; [2019]
  Nyckelord :Network Service Orchestration; Network Automation; feedback mechanism; Nätverksservice orkestrering; nätverksautomatisering; återkopplingsmekanism;

  Sammanfattning : Computer networks are continuously evolving and growing in size and complexity. New technologies are being introduced which further increases the complexity. Net- work Service Orchestration is all about pushing configuration out into the network devices automatically without human intervention. LÄS MER