Sökning: "orsaker till alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden orsaker till alkohol.

 1. 1. Att lägga sin kriminella karriär på hyllan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Felicia Rosenlund; Amanda Johannesson; [2019]
  Nyckelord :desistance; intervjuer; kriminalitet; kriminell karriär; vändpunkt;

  Sammanfattning : Brottslighet är ett ständigt eskalerande samhällsproblem vilket leder till både ekonomisk såväl som psykisk samt fysisk skada för befolkningen i samhället. “Att lägga sin kriminella karriär på hyllan” är en studie som genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer ämnar undersöka varför aktuella informanter valt att avsluta sina kriminella karriärer. LÄS MER

 2. 2. Att diskutera alkoholvanor inom primärvården. En litteraturstudie av personalens upplevda hinder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Isacsson; Andreas Dolk; [2018]
  Nyckelord :Alkohol; Diskutera alkoholvanor; Primärvård; Screening and Brief Intervention; Vårdpersonalens attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hög alkoholkonsumtion är en av de levnadsvanor som utgör störst hälsorisk. Trots detta screenas sällan patienter för sitt alkoholbruk i kontakten med primärvården vilket går emot rådande rekommendationer och riktlinjer från flera instanser. LÄS MER

 3. 3. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 4. 4. Hälsosamtalet i skolan; en hälsointervention att räkna med : Gymnasieelevers självskattade hälsa vid skolor som haft och inte haft motiverande samtal. En enkätundersökning med elever från Gästrikland och Västernorrland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Stina Haglund; [2017]
  Nyckelord :Wellbeing; intervention; schoolchildren; motivating interventio MI ; student health; Public Health; Självskattad hälsa; intervention; skolungdomar; Motiverande samtal MI ; elevhälsa; folkhälsa;

  Sammanfattning : The aim with this study was to compare and evaluate potential differences in self-assessed health between students where the school had worked systematically with MI and students where the school had not. To evaluate this a quantitative method through poll forms was used. LÄS MER

 5. 5. Långvarigt bruk av alkohol ger kramper och epilepsi : Ett arbete om alkohols effekter på hjärnan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Julia Hård; [2017]
  Nyckelord :Alchol; epilepsy; alcohol withdrawl syndrome AWS ; alcohol-related brain damage ARBD ; alcoholism; EEG; seizures; alcohol induced.; Alkohol; epilepsi; abstinens AWS ; alkoholrelaterade hjärnskador ARBD ; alkoholism; EEG; krampanfall; abstinensrelaterade; alkoholinducerade.;

  Sammanfattning : Alkohol har funnits sedan urminnes tider och är något som de flesta ungdomar och vuxna är bekanta med. Flertalet vet också att för mycket alkohol på lång sikt kan orsaka skador, framförallt på lever (fettlever) och njurar. Men inte alla vet att alkohol skadar hjärnan och kan ge kramper samt epilepsi. LÄS MER