Sökning: "orsaker till sömnproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden orsaker till sömnproblem.

 1. 1. Ungdomars sömn : Samband med IT-medieanvändning, skolstress och självuppfattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Hederström; Malin Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :ungdomar; sömnproblem; sömnlängd; skolsköterskor; skolstress; självuppfattning; IT-medieanvändning;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos unga ökar. Sömnsvårigheter, oro och koncentrationssvårigheter är vanliga symtom på psykisk ohälsa. För att må och fungera optimalt visar forskning att ungdomar behöver mellan åtta till tio timmars sömn per natt. LÄS MER

 2. 2. Stress - ett hälsoproblem hos barn och tonåringar : en studie om barn och tonåringars stress, hur den uttrycks, orsaker bakom, och hur den lindras

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Schwalb; Frida Bergström; [2013]
  Nyckelord :tonåringar; barn; stress; stressorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett vanligt förekommande problem hos barn och tonåringar i dagens Sverige. I rapporter om tonåringars fysiska och psykiska hälsa uppger många tonåringar att de lider av flera olika besvär såsom magont, huvudvärk, sömnproblem och ångest, och sämst mår tonårsflickor. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors syn på ohälsa inom en mansdominerande industri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Johansson; Sanna Lundbergh; [2011]
  Nyckelord :Shift work; Women s health; Work health; Sick leave; Pedagogy; Skiftarbete; kvinnors ohälsa; Arbetshälsa; Sjukfrånvaro; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet i studien var att få en djupare förståelse för hur kvinnor som arbetar inom en mansdominerande industri förhåller sig till ohälsa. I bakgrunden presenteras kvinnor och mäns position i samhället samt hur kvinnlig sjukskrivning ser ut på ett nationellt och internationellt plan. LÄS MER

 4. 4. Varför sover de som de gör? : en kartläggning av sömnvanor och orsaker till dessa bland kontorsarbetande

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nathalie Hjälmmark; Jenny Jönsson; [2006]
  Nyckelord :sömn; sömnproblem; sömnsvårigheter; stress;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats var att kartlägga sömnvanor hos kontorsarbetande, samt att undersöka vilka omständigheter som kan ligga bakom att individer sover som de gör. Vi vill tydliggöra att sömn har en stor effekt på hur vi mår och visa på vilka bakomliggande faktorer som kan förändras för att förbättra en dålig sömn. LÄS MER

 5. 5. Sömnstörningar bland gymnasieelever : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Marie Boeke; Helena Skottestad; [2005]
  Nyckelord :Sömnstörningar; Sömnproblem; Ångest; Oro; Stress; Ungdomar; Gymnasieelever;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte har varit att få en ökad kunskap om och förståelse för sömnstörningar bland gymnasieelever. De forskningsfrågor som varit centrala i studien är; Hur beskriver ett urval av intervjupersoner sina erfarenheter av sömnstörningar bland gymnasieelever? Vad nämner intervjupersonerna som tänkbara orsaker till sömnstörningarna?Vilka eventuella konsekvenser nämner intervjupersonerna att sömnstörningar kan ha? Vad tror intervjupersonerna eventuellt behövs för att eleverna som lider av sömnstörningar ska kunna komma till rätta med sina problem? Uppsatsen har haft en kvalitativ design och har utgått från sex halvstrukturerade temainriktade forskningsintervjuer som berört fyra teman: skolan, familj/hemsituation, fritid/kompisar och självbild. LÄS MER