Sökning: "ortografi"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet ortografi.

 1. 1. MANGA, ORTOGRAFI OCH ÖVERSÄTTNING. En karaktärs- och översättningsanalys av Yotsuba från Yotsuba&!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2019-01-28]
  Nyckelord :japanska; Yotsuba !; översättning; ortografi; manga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera karaktären Yotsuba från mangan Yotsuba&!, hennes språkegenskaper och hur de har översatts till svenska, för att förhoppningsvis bidra till framtida översättningar av japansk manga till svenska. Det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer att vara grundat i översättningsteorin skopos, Hasegawas beskrivning och kategorisering av översättningstekniker och Kinsuis rollspråkskoncept. LÄS MER

 2. 2. Stavning i årskurs 3 : En jämförelse av elevtexter skrivna av elever i och utan lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Seijsing; Maria Martin; [2019]
  Nyckelord :Spelling; spelling errors; phonology; orthography; orthographic depth; pupil’s essays; pupil’s with and without reading disabilities; Stavning; stavfel; fonologi; ortografi; ortografisk transparens; elevtexter; elever i och utan lässvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka stavningen i 20 elevtexter skrivna av elever som antingen var i eller utan lässvårigheter när de gick i årskurs 2. Undersökningen fokuserade på stavningens korrekthet och olika typer av stavfel samt jämförde likheter och skillnader mellan texterna skrivna av elever i och utan lässvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse i engelska som främmande språk : Avkodning är flaskhalsen för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Christel Lindqvist; Maria Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :reading disability; foreign language; Swedish; English; orthography; listening comprehension; decoding; reading comprehension; lässvårigheter; främmande språk; svenska; engelska; ortografi; språkförståelse; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka, beskriva och analysera variationer och samband gällande språkförståelse, avkodning och läsförståelse på svenska och engelska och utröna vilken betydelse dessa komponenter har för elever som lär sig engelska som främmande språk. Studien utgick från The Simple View of Readingsamt The Linguistic Coding Differences Hypothesis,vilka ligger till grund för beskrivning och tolkning av studiens empiri. LÄS MER

 4. 4. Ordavkodning i senare skolår; effekter av fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, ordförråd och arbetsminne

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Frida Lundagårds; Julia Vestin; [2017]
  Nyckelord :Ordavkodning; senare skolår; fonologisk bearbetningsförmåga; fonologisk medvetenhet; fonologiskt korttidsminne; snabb benämning; ordflöde; ordförråd; arbetsminne;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning om avkodningsförmåga i relation till olika språkliga och kognitiva förmågor har i huvudsak fokuserat på avkodning i tidiga skolår och genomförts i en engelskspråkig kontext. Vi känner inte till några studier som undersökt sambanden mellan fonologisk bearbetningsförmåga, snabb benämning, ordflöde, ordförråd, arbetsminne och ordavkodning i senare skolår i en transparent ortografi som svenska. LÄS MER

 5. 5. ”Sex markland iordh. oc fæm pænningx land” : Transkription och översättning av samt kommentar till diplomet 3/7 1385 Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Gladh; [2017]
  Nyckelord :diplom; medeltidsbrev; ortografi; fornsvenska; prebende;

  Sammanfattning : Medeltida diplom är en viktig källa till kunskap om det medeltida samhället och språket. Många av dessa diplom är outgivna, och därmed otillgängliga för den som inte har vana att läsa det medeltida handskriftsmaterialet. Med den här uppsatsen tillgängliggörs ytterligare ett diplom genom transkription och översättning till nusvenska. LÄS MER