Sökning: "ortsprisanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ortsprisanalys.

  1. 1. Fastighetsvärdering : En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Gustafsson; Henrik Rand; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Marknadsinformationen är ett redskap som nyttjas utav fastighetsvärderare och fastighetsanalytiker, men även utav många andra aktörer på finansmarknaden som ett värderingsunderlag. En korrekt och sanningsenlig marknadsinformation är något som eftersträvas. LÄS MER