Sökning: "ortsprismaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet ortsprismaterial.

 1. 1. Flytande bostäder i Oceanhamnen - hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Hakegård; Karolina Ljungström; [2022]
  Nyckelord :Property formation; property development; Helsingborg; floating homes; houseboat; land development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flytande bostäder är inte ett nytt koncept, men under de senaste 20 åren har boende på vatten dykt upp i planarbetet i svenska kommuner samt etableras på marknaden. Helsingborgs stad har visat intresse för konceptet och har tankar på att införa flytande villor i det nya området Oceanhamnen - vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Fastigheter med både industri- och bostadsändamål - en ovanlig kombination

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lukas Almlöf; [2022]
  Nyckelord :Småindustri; småhus; kombinationsfastighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka faktorer som påverkar kombinationen av fastigheter inom detaljplanerat område som är taxerade för både bostadsändamål och industriändamål. Detta har gjorts genom litteraturstudier av relevanta lagar, och förordningar, en kvantitativ undersökning av fastigheter som är taxerade för ändamålen, en intervju med fastighetsvärderare samt en analys. LÄS MER

 3. 3. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Alexander Rönngren; Karl-Johan Karlsson Viksten; [2022]
  Nyckelord :fastighetsvärdering; regressionsanalys; skogsfastigheter;

  Sammanfattning : En skogsfastighets värde byggs upp av ett flertal faktorer. Vissa av dessa faktorer är kopplade till avkastningen en skogsfastighet kan ge medan andra är kopplade till värden som är svårare att mäta, som till exempel möjligheten till jakt och känslan av att äga skog. LÄS MER

 4. 4. Prisstatistik i småorter : Tillvägagångssätt vid bristande prisstatistik i småorter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elias Shamoun; Marcus Olsson; [2022]
  Nyckelord :Marknadsanalys; transaktioner; jämförelseobjekt; prisstatistik; ortsprismaterial; osäkerhet och osäkerhetsintervall;

  Sammanfattning : Marknadsanalys ger en grund för antaganden som bygger på marknadsvärdebedömningen, men mest simplifierat är att beskriva marknadsanalys som, ska jag köpa eller inte köpa? Frågan innefattar många delmoment för att avgöra efterfrågan och få en korrekt prisbildning. Men i studiens innehåll har delmomentet prisstatistik på sålda objekt mest fokus. LÄS MER

 5. 5. Riktvärdet på tomtmark : En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar orsaker till värdeskillnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna Nilsson Sparf; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Property assessment; property valuation; rateable value; benchmark; plot of land; agriculture; detached houses; preparation work; value area; mass valuation; Fastighetstaxering; fastighetsvärdering; taxeringsvärde; riktvärde; tomtmark; Lantbruk; småhus; förberedelsearbete; värdeområde; massvärdering;

  Sammanfattning : I Sverige taxeras alla fastigheter vart tredje år (förutom industri och elproduktion som görs vart sjätte år) med antingen en allmän eller förenklad fastighetstaxering. En arbetsgrupp bestående av personer från Skatteverket, Lantmäteriet och ett värderingsföretag arbetar tillsammans med förberedelsearbetet inför en taxering. LÄS MER