Sökning: "osäkerhet och anestesisjuksköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden osäkerhet och anestesisjuksköterska.

 1. 1. Att möta vårdnadshavare med språkförbistringar i den perioperativa processen- anestesisjuksköterskans upplevelse

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Svensson; Alexandra Ringvall; [2017-08-04]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; språkförbistringar språkbarriärer; perioperativa processen; kommunikation; vårdnadshavare föräldrar; barn; anesthesia nurse; language barriers; perioperative process; communication; legal guardiance parents; child;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pågående globala migrationen leder till fler multikulturella samhällen världen över, vilket ställer högre krav på vården. Dels föreligger det kommunikativa brister där informationsutbytet kan bli lidande dels kan patientsäkerheten hotas om parterna inte förstår varandra. LÄS MER

 2. 2. Inte vara rädd för att använda tekniken : Anestesisjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att arbeta i en högteknologisk vårdmiljö

  Magister-uppsats, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Gerle; Pernilla Köllås; [2015]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; erfarenheter; högteknologi; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskans vardag kännetecknas av en omfattande användning av avancerad teknik. Kännedom om teknisk apparatur/utrustning behövs för att kunna behärska teknologier på ett tryggt och säkert sätt. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelser av interhospitala patienttransporter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Robert Corderfeldt; Jens Olhammer; [2014]
  Nyckelord :Ambulance; nurse anesthetist; patienttransport; worries; Ambulans; anestesisjuksköterska; oro; patienttransport;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan kan arbeta över flera områden där arbete vid en anestesiklinik är det vanligaste. I arbetet på en anestesiklinik ingår även uppgiften att medverka vid patienttransporter mellan sjukhus, interhospitala transporter. LÄS MER

 4. 4. Aspekter som avgör anestesisjuksköterskans val av peroperativ ventilation vid bukkirurgi, volym eller tryckkontrollerad ventilation?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Patrik Chowdhury; [2009]
  Nyckelord :volymkontrollerad ventilation; tryckkontrollerad ventilation; bukkirurgi; osäkerhet och anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund. Enligt den nya kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor framgår bland annat att anestesisjuksköterskan ska ha kompetens att övervaka och följa upp ventilation och cirkulation hos sina patienter. Det har länge varit vanligt att använda volymkontrollerad ventilation (VCV) till patienter som genomgår bukkirurgi. LÄS MER